Czy komornik może zająć odszkodowanie?

Czy komornik może zająć odszkodowanie?

Zarówno odszkodowanie jak i zadośćuczynienie jest świadczeniem z tak zwanego ubezpieczenia osobowego odszkodowawczego, w związku z czym mogą być poddane egzekucji komorniczej ale co warto podkreślić nie w całości.

Podstawa prawna zajęcie odszkodowania przez komornika

Zgodnie z art. 831 § 1 pkt. 5 oraz 832 i w 833 § 5 Kodeksu postępowania cywilnego (kpc) egzekucji komorniczej nie podlegają świadczenia z ubezpieczenia osobowego, odszkodowania z ubezpieczeń majątkowych ale podlegają egzekucji tylko w granicach określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów i Sprawiedliwości. Dokładnie to tego typu świadczenia nie podlegają egzekucji w wysokości ¾ świadczenia, czyli w 75%. Zapis ten nie ma zastosowania gdy poszkodowany lub uprawniony po śmierci poszkodowanego, np. w wypadku komunikacyjnym, ma zaległości alimentacyjne lub z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych wobec zakładu ubezpieczeń (np. KRUS, ZUS).

Przykład zajęcia odszkodowania przez komornika

Na konto poszkodowanego wpłynęło 10 000zł tytułem zadośćuczynienia za ból o cierpienie po wypadku, zgodnie z powyższymi zapisami z kpc komornik może zająć 2 500zł, jeżeli zadłużenie wynika np. z tytułu niespłacanej pożyczki czy kredytu. Jeżeli natomiast poszkodowany zalegał z alimentami lub ma zaległości w stosunku do ZUS czy US (Urzędu Skarbowego) i zostało w związku z czym wszczęte odpowiednie postępowanie, to komornik może zająć nawet całość tj. 10 000 co pozwoli na spłatę całości lub części zadłużenia. Zatem jeżeli komornik zajmie więcej ni 1/4 wpływu na konto warto jest się z nim skontaktować i wyjaśnić sytuację.

Egzekucja komornicza z polisy ubezpieczeniowej

Zakłady ubezpieczeń oferują różne polisy ubezpieczeniowe np. podobne do lokat bankowych lub takich, gdzie wartość polisy jest sumą jednostek ubezpieczeniowych posiadanych funduszy kapitałowych. W momencie rozwiązania umowy przemnaża się jednostki przez aktualną cenę, która w momencie rozwiązania umowy przyjmuje wartość odstąpienia. Środki z polisy towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca we wskazanych w umowie warunkach np. dożycia do określonego wieku.

Jeżeli komornik dowie się o posiadaniu takiej polisy i ma na nią tytuł wykonawczy to może zająć:

  • wartość polisy,
  • wartość dodatkową,
  • wartość lokacyjną.

Zgodnie z art. 9102 § 1 kpc wierzyciel za pośrednictwem komornika na drodze egzekucji ma prawo domagać się rozwiązania umowy dłużnika z towarzystwem ubezpieczeniowym i wtedy dopiero może przejąć środki z polisy.

W przypadku zaległości w stosunku do ZUS, KRUS lub US na mocy art. 67 § 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, wierzyciel może sam za dłużnika rozwiązać umowę ubezpieczenia.

Czy komornik może zająć zasiłek pogrzebowy?

Artykuł 832 kpc mówi: „Należności wypłacone w związku ze śmiercią, z tytułu zapomogi albo jednorazowego zaopatrzenia pod dowolną nazwą lub też z tytułu ubezpieczenia na pokrycie pogrzebu podlegają egzekucji tylko na zaspokojenie tych kosztów”. Czyli  z zasiłku pogrzebowego nie można egzekwować długu. Często komornik z automatu zajmuje wszystkie środki na koncie i warto się z nim skontaktować w przypadku zajęcia właśnie zasiłku pogrzebowego z ZUS. W takiej sytuacji należy złożyć pismo do komornika „o zwolnienie zajętych środków niepodlegających zajęciu”.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. Sieci Sprzedaży

Skonsultuj swoje prawa do odszkodowania. Napisz do nas.