Wypadek przy pracy – ZUS, KRUS, OC

Wypadek przy pracy – ZUS, KRUS, OC

Wypadki przy pracy mają miejsce przede wszystkim z powodu nieprzestrzegania przez pracodawców lub współpracowników zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Efektem tych zdarzeń poszkodowani doznają urazów, kalectwa lub ponoszą śmierć. Odpowiedzialność za powstałe szkody najczęściej ponosi pracodawca, z którego ubezpieczenia likwidowane są szkody spowodowane wypadkiem.

Poszkodowany może uzyskać odszkodowanie nie tylko z ubezpieczenia OC pracodawcy ale również z ubezpieczenia ZUS lub KRUS.

Jeżeli na skutek wypadku poszkodowany poniósł śmierć, o odszkodowania i zadośćuczynienie mogą starać się bliscy zmarłego.

Jakie sprawy prowadzimy?

Odszkodowania z ZUS i KRUS

Jeżeli do wypadku nie doszło z wyłącznej winy pracownika, ma on prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego jakim był objęty w momencie zdarzenia. Prowadzimy postępowania przeciwko ZUS i KRUS przedsądowo i sądowo.

Dlaczego warto nam zaufać?

Reprezentujemy poszkodowanych oraz ich rodziny w walce o odszkodowania i zadośćuczynienia od przeszło 10 lat. Posiadając niezbędne doświadczenie walczymy o praw naszych Klientów w sądzie, pokrywając koszty sądowe i ryzyko procesu.

Najczęstsze pytania

Za szkody wyrządzone przez innych pracowników odpowiedzialność ponosi również pracodawca. Poszkodowany może uzyskać należne świadczenie.

Brak posiadania umowy o pracę może być utrudnieniem w dochodzeniu roszczeń, jednak nie pozbawia poszkodowanego należnych praw. Reprezentowaliśmy Klientów, którzy mimo posiadania formalnego zatrudnienia uzyskali odszkodowanie z naszą pomocą.

Pracodawca nie ma prawa zwalniać pracownika w przypadku wniesienia przez niego roszczeń odszkodowawczych. W takim przypadku poszkodowany uzyskuje kolejne roszczenie, które z pewnością zostanie zaspokojone.

W takiej sytuacji ubiegamy się o odszkodowanie z prywatnej kieszeni pracodawcy. Realizacja odszkodowania jest więc zależna od posiadanych przez pracodawcę zasobów finansowych.

Jeżeli na skutek wypadku przy pracy poszkodowany poniósł śmierć, bliscy mają prawo wystąpić o należne odszkodowania, zadośćuczynienia i renty.