Zwrot utraconych dochodów

Zwrot utraconych dochodów

Kodeks Cywilny

Art. 361. § 1. Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła.
§2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Zwrot utraconych dochodów po wypadku
Poszkodowany ma prawo rościć od sprawcy szkody (lub jego ubezpieczyciela) zwrotu dochodu utraconego na skutek wypadku. Roszczenie dotyczy wszelkich dochodów jakie mógłby uzyskać poszkodowany gdyby był w pełni zdolny do pracy. W imieniu Klientów występujemy o dochody z umów o pracę, umów o dzieło czy zleceń. Poszkodowany może również uzyskać zwrot utraconych premii i dodatków. Wysokość roszczenia utraconych dochodów zależna jest od długości przebywania na zwolnieniu lekarskim (niezdolności do pracy).

Roszczenie utraconych dochodów w działalności gospodarczej (firmie)
Jeżeli poszkodowany prowadzi własną działalność gospodarczą i na skutek wypadku utracił możliwość wykonywania zleceń występujemy o należne odszkodowania. Osoby, które mogą utracić dochód w firmie to przede wszystkim osoby prowadzące małe jednoosobowe firmy (np. usługi remontowe, taxi, sklepy). Roszczenia utraconych dochodów w większych firmach dotyczą przede wszystkim utraconych kontraktów, zleceń.

Brak możliwości podjęcia pracy
Nasi adwokaci występują również o utracone możliwości zatrudnienia dla osób bezrobotnych. Jeżeli poszkodowany miał możliwość podjęcia pracy w Polsce lub za granicą, a wypadek spowodował niezdolność do pracy istnieje możliwość zgłoszenia szkody. Nasi prawnicy wskażą Ci niezbędne dokumenty do opracowania roszczeń i poprowadzą sprawę do momentu uzyskania odszkodowania.