Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne

Jeżeli doznałeś szkody w wypadku komunikacyjnym nie z własnej winy, masz prawo do odszkodowania. Skonsultuj swoją sprawę bezpłatnie.

Rocznie dochodzi w Polsce do około 40 tys. wypadków komunikacyjnych, na skutek których poszkodowani doznają strat materialnych i szkód osobowych. Reprezentujemy osoby poszkodowane nie z własnej winy w celu uzyskania należnych odszkodowań, zapewniając profesjonalną obsługę prawną oraz pokrycie kosztów postępowania sądowego.

Kto może ubiegać się o odszkodowanie po wypadku komunikacyjnym:

Odpowiedzialność ubezpieczyciela OC pojazdu sprawcy wypadku

Wszelkie roszczenia powstałe na skutek wypadków spowodowanych przez pojazdy mechaniczne kierowane są do ubezpieczycieli OC komunikacyjnego, w którym ubezpieczony był pojazd sprawcy zdarzenia.

Odpowiedzialność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego w przypadku niewykrycia sprawcy lub braku ważnej polisy OC

Jeżeli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub nie posiadał ważnej polisy OC pojazdu, poszkodowani również mogą ubiegać się o odszkodowania z UFG. Jeżeli sprawca nie posiadał ubezpieczenia UFG realizuje również roszczenia ze szkód na mieniu, jednak wyłącznie gdy poszkodowany doznał uszczerbku powyżej 14 dni.

Najczęściej prowadzone przez nas sprawy wypadków dotyczą:

Pytania Naszych Klientów

  1. Pobieramy wynagrodzenie tylko w przypadku wygrania sprawy.
  2. Finansujemy ewentualny proces sądowy oraz pokrywamy koszty oddalenia powództwa.
  3. Oferujemy dodatkowe wsparcie finansowe poszkodowanych w trudnej sytuacji życiowej.
  4. Pomagamy zorganizować leczenie w prywatnych placówkach medycznych.
  5. Organizujemy dokumentację szkody (w tym dokumentację medyczną).
  6. Profesjonalna obsługa przedsądowa i sądowa.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia szkody. W praktyce termin ten bywa nieprzestrzegany przez ubezpieczycieli co jest powodem skarg osób poszkodowanych i pełnomocników do Rzecznika Finansowego lub Komisji Nadzoru Finansowego. Przedłużanie postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli w wielu przypadkach jest niezasadne. Prawo dopuszcza jednak możliwość opóźnienia wypłaty odszkodowania nawet do 90 dni od momentu zgłoszenia szkody. Takie przypadki mają miejsce w sytuacji, gdy szkoda została przekazana do likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń było niemożliwe w 30-dniowym terminie (np. sprawca nie przyznaje się do winy, trwa postępowanie karne za spowodowanie wypadku). W przypadku przedłużenia postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel jest zobowiązany do pisemnego poinformowania poszkodowanego o przesunięciu terminu wypłaty odszkodowania.

Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie szkody do właściwego ubezpieczyciela. W przypadku uznania wypadku za przestępstwo okres przedawnienia ulega wydłużeniu do 20 lat.

Dłuższe zwlekanie ze zgłoszeniem szkody osobowej nie jest zasadne. W wielu przypadkach poszkodowani leczą się miesiącami, czasami latami. W konsekwencji długie leczenie, zabiegi, operacje i rehabilitacja, mogą spowodować, iż całkowity czas leczenia przekroczy 3 lata i dochodzenie roszczeń będzie nieskuteczne (przedawnienie). Jednocześnie warto wspomnieć, iż złożenie roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela w trakcie leczenia nie oznacza rezygnacji czy zrzeczenia się roszczeń ze szkód mogących wystąpić po tym terminie. Poszkodowany ma prawo rozszerzyć roszczenia w przypadku pojawienia się nowej krzywdy (zdiagnozowania kolejnych dolegliwości i obrażeń powypadkowych) czy pogorszenia sytuacji zdrowotnej i finansowej na skutek znanych już obrażeń. Dzięki zgłoszeniu roszczeń po postawieniu diagnozy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie szybciej, przeznaczając kwoty np. na leczenie.