Renta alimentacyjna

Renta alimentacyjna

Bliscy zmarłego, którzy pozostawali na jego utrzymaniu mogą ubiegać się o rentę alimentacyjną od sprawcy szkody.

Art. 446. § 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

Renta alimentacyjna przysługuje osobom, które otrzymywały od zmarłego w wypadku wsparcie finansowe. Dotyczy to m.in. dzieci zmarłego, rodziców lub dziadków, małżonka, rodzeństwa. Aby uzyskać rentę należy udowodnić, iż zmarły wspierał finansowo, co miesiąc osobę bliską. Dzieci mają prawo do renty po ojcu do momentu zakończenia nauki i rozpoczęcia pracy.

Renta alimentacyjna jest świadczeniem:

  • osobistym (przynależnym poszkodowanemu),
  • pieniężnym,
  • okresowym (miesięcznym) – przyznawane co miesiąc zgodnie z zaakceptowaną wysokością.

Możliwa jest kapitalizacja renty jeżeli uprawniony o to wnioskuje.

Wysokość renty zależna jest przede wszystkim od dochodów miesięcznych jakie były wnoszone przez zmarłego do gospodarstwa domowego, czy też od wysokości w jakiej wspierał finansowo osobę poszkodowaną.