O co walczymy

Dla naszych Klientów walczymy o poniższe roszczenia

Zadośćuczynienie

Jeżeli na skutek zdarzenia doznałeś obrażeń fizycznych i psychicznych lub straciłeś bliską osobę w wypadku.

Stosowne odszkodowanie

Gdy na skutek śmierci osoby bliskiej straciłeś wsparcie finansowe masz prawo do odszkodowania.

Szkody na pojeździe

Jeżeli wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie za szkodę na pojeździe nie wystarczyło na naprawę auta.

Renta z tytułu niezdolności do pracy

Jeżeli wypadek spowodował niezdolność do pracy.

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Gdy kontynuujesz leczenie i rehabilitację przez długi okres masz prawo do renty.

Renta alimentacyjna

Możesz starać się o rentę dla dzieci i siebie jeżeli straciłaś jedynego żywiciela rodziny.

Zwrot kosztów pochówku

Jeżeli uprawniony poniósł koszty pochówku osoby bliskiej zmarłej na skutek wypadku.

Zwrot utraconych dochodów

Jeżeli wypadek spowodował utratę dochodu możesz ubiegać się o utracone dochody.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Gdy stale ponosisz koszty leczenia i rehabilitacji.