Wypadek w Norwegii

Wypadek w Norwegii

Reprezentujemy poszkodowanych w wypadkach drogowych i przy pracy w Norwegii.

Podejmujemy następujące rodzaje spraw:

  • wypadki na budowach,
  • wypadki w rolnictwie,
  • wypadki komunikacyjne (drogowe) z OC pojazdu sprawy,
  • wypadki w fabrykach,
  • wypadki w przemyśle.

 

Przeczytaj poniższe pytania i odpowiedzi i dowiedz się jak skutecznie uzyskać odszkodowanie po wypadku w Norwegii!

Komu przysługuje odszkodowanie za wypadek w Norwegii?

Odszkodowanie za wypadki komunikacyjne przysługuje każdej osobie, która na skutek winy lub zaniedbania sprawcy dozna trwałego uszczerbku na zdrowiu, utraci część dochodów lub poniesie koszty związane z leczeniem czy rehabilitacją. Odpowiedzialność sprawcy oraz szkodę majątkową i osobistą należy wykazać i udokumentować.

Odszkodowanie będzie należne także każdemu pracownikowi, który w związku z wykonywaną pracą lub obowiązkami zawodowymi poniesie szkodę na swoim majątku oraz dozna uszczerbku na zdrowiu. W tym wypadku należy dopełnić procedury zgłoszenia wypadku do NAV i Inspekcji Pracy oraz uznania wypadku przez NAV za wypadek przy pracy. Nie jest wymagana wina pracodawcy lub innego pracownika.

 

Jaki jest czas na zgłoszenie roszczeń o odszkodowanie?

Termin przedawnienia roszczeń o odszkodowanie za wypadek w Norwegii wynosi 3 lata, nie dłużej jednak niż lat 20. W tym czasie należy zgłosić roszczenia do Ubezpieczyciela sprawcy zdarzenia lub ubezpieczyciela pracodawcy, nawet jeśli leczenie powypadkowe jeszcze nie zostało zakończone. W przypadku wypadków przy pracy także okres przedawnienia wynosi 3 lata, jednak w okresie roku od wypadku należy dokonać zgłoszenia wypadku przy pracy do NAV (jeśli nie uczyni tego pracodawca, może uczynić to osobiście pracownik lub jego pełnomocnik).

Kto wypłaca odszkodowanie?

Każdy pracodawca ma obowiązek ubezpieczyć swoich pracowników od wypadków przy pracy, więc w przypadku zaistnienia wypadku w pracy to ubezpieczyciel pracodawcy wypłaci odszkodowanie, nie on sam z własnej kieszeni.

W przypadku wypadków komunikacyjnych odszkodowanie wypłaci ubezpieczyciel sprawcy zdarzenia lub własny ubezpieczyciel na zasadzie bezpośredniej likwidacji szkody.

 

Jakie warunki musi spełnić wypadek, by został zakwalifikowany, jako wypadek przy pracy?

Aby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, musi wydarzyć się w czasie oraz miejscu pracy i mieć związek z wykonywaną pracą lub obowiązkami zawodowymi.

Prawo do jakich świadczeń ma poszkodowany po wypadku komunikacyjnym?

Po wypadku komunikacyjnym można uzyskać zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu, odszkodowanie za szkodę majątkową (refundację poniesionych kosztów leczenia, dojazdów rehabilitacji) w tym wyrównanie utraconych dochodów i zwrot przyszłych kosztów. W przypadku niezdolności do pracy także rentę. W przypadku śmierci osoby poszkodowanej rodzina może uzyskać zwrot kosztów pochówku i wyrównanie ponad świadczenia uzyskiwane od Państwa – w przypadku pogorszenia się sytuacji majątkowej rodziny.

 

Jakie świadczenia po wypadku przy pracy wypłaca Państwo Norweskie, a jakie  ubezpieczyciel?

Po wypadku przy pracy, jeśli został zgłoszony do NAV oraz uznany za wypadek przy pracy, poszkodowany pracownik ma prawo do 100% wynagrodzenia wypłacanego jako świadczenie chorobowe oraz darmowej konsultacji i pomocy medycznej. Jeśli zwolnienie lekarskie trwa ponad rok, świadczenie chorobowe zostaje zastąpione jest przez zasiłek przejściowy AAP (Arbeidsavklaringspenger), który wynosi 66% wynagrodzenia bazowego.

Ubezpieczyciel pracodawcy przede wszystkim pokryje stratę ekonomiczną (majątkową) czyli utracone dochody i dodatkowe koszty związane z leczeniem powypadkowym (niezwrócone przez HELFO), następnie wypłaci zadośćuczynienie za trwały uszczerbek na zdrowiu. Także przyszłe koszty leczenia.

Kiedy można starać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Procedurę dochodzenia odszkodowania należy rozpocząć w momencie wystąpienia straty ekonomicznej, czyli poniesienia uszczerbku w majątku poszkodowanego (utraty części majątku lub poniesienia znacznych kosztów leczenia) – ma to zazwyczaj miejsce w chwili przejścia na zasiłek przejściowy AAP, a więc po około roku od wypadku. Można oczywiście wystąpić z roszczeniami po zakończeniu leczenia powypadkowego, jednak przed upływem terminu przedawnienia roszczeń (3 lata). Konieczne jest oczywiście dopełnienie wcześniej formalności zgłoszenia wypadku do NAV, Inspekcji pracy i uznania wypadku przez NAV za wypadek przy pracy.

Co to jest NAV, HELFO , HMS, AAP,  Arbeidstilsynet?

NAV – norweski Urząd pracy i  Polityki Socjalnej – urząd ds. świadczeń społecznych

HELFO – to instytucja odpowiedzialna za refundację kosztów leczenia powypadkowego, każdy poszkodowany w Norwegii ma prawo do zwrotu pełnych kosztów leczenia po wypadku

HMS – to norweski odpowiednik przepisów bhp, czyli zbiór przepisów mających na celu ochronę pracowników przed chorobami, urazami i wypadkami przy pracy

AAP – zasiłek przejściowy wypłacany przez AAP (Arbeidsavklaringspenger), który wynosi 66% wynagrodzenia bazowego

Arbeidstilsynet (Inspekcja pracy) – to organ prowadzący dochodzenie w sprawie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, sporządzający z kontroli protokół. Pracodawca ma obowiązek zgłosić wypadek pracownika do Inspekcji pracy.

Kiedy można uzyskać odszkodowanie z NAV z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu (menerestatning)?

Uzyskanie odszkodowania z NAV po wypadku przy pracy jest możliwe, jeśli wyniesie on więcej niż 15% trwałego uszczerbku na zdrowiu. Odszkodowanie z tytułu trwałego uszkodzenia ciała wypłaca NAV na podstawie orzeczenia lekarza.

 

Czy ubezpieczenie pracodawcy wypłaca także odszkodowanie za wypadek w drodze do lub z pracy?

Wypadki, które zaistniały w drodze do lub z pracy nie zostają uznane za wypadki przy pracy (nie są związane z wykonywaniem pracy w miejscu pracy), tym samym nie ma możliwości uzyskania za nie odszkodowania. Można oczywiście skorzystać z ubezpieczenia podróżnego lub ubezpieczenia dodatkowego (na życie, nw), jeśli zostało wykupione.

Jakie dokumenty są konieczne, by ubiegać się o odszkodowanie za wypadek przy pracy?

Konieczne jest potwierdzenie wypadku protokołem od pracodawcy, Inspekcji pracy, NAV (decyzja uznająca wypadek za wypadek przy pracy) oraz dokumentacja potwierdzająca stratę finansową (paski wypłat, umowa o pracę, potwierdzenie utraconych zleceń) i dokumentacja medyczna wskazująca na uszczerbek na zdrowiu. Także dokumentacja potwierdzająca przyszłe koszty związane z wypadkiem.

Jakie są procedury po wypadku przy pracy?

Po wypadku przy pracy należy zgłosić wypadek pracodawcy. Ten powinien zgłosić wypadek Inspekcji pracy oraz do NAV. Po uznaniu wypadku przy pracy przez NAV i zaistnieniu straty ekonomicznej (obniżenia dochodów) można ubiegać się o wyrównanie strat oraz na dalszym etapie o zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczycielowi i wypłacie odszkodowania można złożyć odwołanie od decyzji, przeprowadzić negocjacje ugodowe (po zakończeniu leczenia) lub skierować sprawę do ostatecznego rozstrzygnięcia przez sąd.

 

Jak długo może trwać sprawa o odszkodowanie?

Dochodzenie roszczeń za wypadek w Norwegii może być długotrwałe. W przypadku szkód komunikacyjnych może zakończyć się po ustabilizowaniu stanu zdrowia lub zakończeniu procesu leczenia.  W przypadku roszczeń po wypadkach przy pracy zazwyczaj rozpoczyna się dopiero rok po wypadku i może trwać nawet 4-5 lat.

W przypadku postępowania sądowego ten czas może ulec znacznemu wydłużeniu.

Czy można kontynuować leczenie powypadkowe w Polsce?

W przypadku szkód komunikacyjnych nie ma znaczenia czy leczenie powypadkowe odbywa się w Norwegii, czy w Polsce. Ważne, aby pierwsza konsultacja medyczna nastąpiła w ciągu 72h od wypadku (lub najszybciej jak to możliwe). Wypadki przy pracy wymagają jednak uzyskania zgody NAV na wyjazd z kraju i kontynuację leczenia w Polsce. Bez takiej zgody może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczenia chorobowego po wypadku.

Co można zyskać korzystając z pomocy adwokata na miejscu?

Korzystając z pomocy adwokata lub pełnomocnika w Norwegii przy dochodzeniu odszkodowania można uzyskać bezpłatną analizę prawną sprawy, zgłoszenie wszelkiego rodzaju świadczeń oraz zwrot kosztów pomocy prawnej, co daje 100% odszkodowania. Równocześnie adwokat doradzi, jakie dokumenty są konieczne, aby uzyskać zwrot wszystkich kosztów i adekwatną kwotę zadośćuczynienia. Adwokat pomoże także w kontakcie z NAV, odwoła się od ich decyzji lub pozyska niezbędną dokumentację. Równocześnie przeprowadzi także postępowanie reklamacyjne przed ubezpieczycielem, wynegocjuje korzystną ugodę lub skieruje sprawę do sądu, jeśli zaistnieje taka konieczność. To kompleksowa pomoc w dochodzeniu odszkodowania za wypadek w Norwegii.

 Jak wysokie są  koszty pomocy prawnej?

Dzięki możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla zarabiających miesięcznie mniej niż 26 666 NOK (osoba samotna) lub 40 833 NOK (współmałżonkowie lub mieszkający razem) poszkodowany nie ponosi kosztów obsługi prawnej. W przypadku przewyższenia progu dochodowego koszty prawne są ustalane indywidualnie do sprawy. Koszt postępowania sądowego może być znaczny, więc korzystniej zakończyć postępowanie polubownie.