Szkody na pojeździe

Odszkodowanie za szkody na pojeździe

Poszkodowany ma prawo do uzyskania pełnej kwoty remontu pojazdu. Jeżeli wypadek/kolizja miała miejsce z innym pojazdem, nie z winy poszkodowanego, wówczas ma prawo uzyskania odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku. Poszkodowany może żądać pokrycia kosztów remontu w całości (w 100% poniesionych kosztów) – jeżeli nie doszło do tzw. szkody całkowitej.

Art. 361. § 1. Kodeksu Cywilnego Zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za normalne następstwa działania lub zaniechania, z którego szkoda wynikła. §2. W powyższych granicach, w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy, naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł, oraz korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Jak rozliczyć szkodę na pojeździe?
Rozliczenie szkody może mieć postać rozliczenia kosztorysowego (poszkodowany nie ma obowiązku naprawy pojazdu). W takim przypadku wypłata odszkodowania dokonana jest na podstawie kosztorysu naprawy wykonanego przez rzeczoznawcę. Rzeczoznawca powoływany jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Poszkodowany ma również prawo wykonania niezależnej opinii rzeczoznawcy.
Szkoda może również zostać rozliczona na podstawie kosztów faktycznie wykonanej naprawy. Wówczas poszkodowany zobowiązuje się do dostarczenia ubezpieczycielowi rachunków za wykonanie naprawy, na podstawie których następuje wypłata odszkodowania.

Szkoda całkowita
W sytuacji, gdy szkoda na pojeździe (koszty przywrócenia stanu technicznego pojazdu do momentu przed wypadkiem) znacznie przewyższa wartość rynkową pojazdu przed wypadkiem, ubezpieczyciel ma prawo odmówić pokrycia kosztów naprawy. Wówczas odszkodowanie obliczane jest na podstawie różnicy pomiędzy wartością rynkową pojazdu z dnia szkody a wartością rynkową pozostałości (wraku, pojazdu po wypadku). Rozliczenie odszkodowania na podstawie szkody całkowitej nie jest korzystne dla poszkodowanych. Ubezpieczyciel pozostawia Klienta z wrakiem, wypłacając najczęściej niewielkie odszkodowanie.

Różnice w likwidacji szkód z ubezpieczenia AC i OC
Różnice w likwidacji szkód pomiędzy ubezpieczeniem AC i OC wynikają przede wszystkim z zapisów umów ubezpieczenia oraz zapisów ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych. Ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym, natomiast ubezpieczenie OC zobowiązany jest wykupić każdy właściciel pojazdu.
Różnice dotyczą czasu jaki poszkodowany ma na zgłoszenie szkody (w OC nawet 3 lata, w AC – zgodnie z zapisami umowy – szkodę należy zgłosić nawet do 24 godzin od zajścia szkody), podstawy wyliczenia szkody całkowitej (w przypadku ubezpieczenia OC – szkoda całkowita ma miejsce, gdy koszty naprawy pojazdu przewyższają 100% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody; w przypadku ubezpieczenia dobrowolnego AC – szkoda całkowita ustalana jest w umowie ubezpieczenia, zazwyczaj jednak ma miejsce, gdy koszty naprawy pojazdu przewyższają 60-70% wartości rynkowej pojazdu z dnia szkody). Umowa ubezpieczenia AC zawiera również dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności, które mają wpływ na ostateczną wysokość odszkodowania. Generalnie jednak rozliczenie szkody na podstawie ubezpieczenia AC jest mniej korzystne dla poszkodowanego niż rozliczenie szkody OC.

Koszty holowania pojazdu
Poszkodowany ma prawo żądać od ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku (ubezpieczenie OC) zwrotu kosztów holowania pojazdu z miejsca wypadku do miejsca, w którym auto zostanie zezłomowane lub naprawione. Dochodzenie roszczenia z własnej polisy NW lub AC nie jest możliwe, chyba, że przewidują to warunki umowy ubezpieczenia.

Utrata wartości handlowej (rynkowej) pojazdu
Właściciele pojazdów do 5 lat mogą wystąpić o zwrot utraty wartości rynkowej pojazdu po wypadku. Odszkodowanie wylicza się na podstawie różnicy wartości rynkowej pojazdu przed szkodą a wartości rynkowej pojazdu, który został naprawiony zgodnie z technologią.

Najem pojazdu zastępczego
Prawo i orzecznictwo sądowe wskazuje, iż uzasadnione jest roszczenie zwrotu kosztów najmu pojazdu. Szczególnie dotyczy to firm, dla których pojazd stanowi jedyną możliwość dotarcia do Klientów lub które zajmują się transportem. Osoby fizyczne również mogą wystąpić o zwrot kosztów wynajmu pojazdu. W przypadku ubezpieczenia AC – uzyskanie zwrotu za pojazd zastępczy zależy od indywidualnej umowy podpisanej z ubezpieczycielem.

Koszt niezależnej opinii biegłego
W przypadku ubezpieczeń OC – poszkodowany ma prawo wykonać własną ocenę techniczną kosztów naprawy, a ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać zwrotu poniesionego kosztu. W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych AC – ubezpieczyciel nie ma obowiązku zwrotu kosztów opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Podatek VAT a odszkodowanie
Podatek VAT powinien zostać doliczony do odszkodowania jeżeli szkodę poniosła osoba fizyczna. W przypadku firm ubezpieczyciel ma prawo wypłacić odszkodowanie w kwocie netto. Podatek VAT może zostać odzyskany przez firmę będącą płatnikiem podatku.