Odszkodowania za wypadki z granicą

Odszkodowania za wypadki z granicą

Reprezentujemy Klientów, którzy ulegli wypadkom poza granicami kraju, na terenie Unii Europejskiej, w uzyskaniu odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub wypadków komunikacyjnych. W ramach oferowanych usług zapewniamy profesjonalną obsługę prawną w kraju miejsca wypadku, zapewniając wysokie odszkodowania, realizowane w euro lub funtach.

Prowadzimy sprawy wypadków przy pracy, wypadków drogowych w wielu krajach Unii Europejskiej.

Podejmujemy m.in. następujące rodzaje spraw:

Wypadek z winy osoby trzeciej

O odszkodowanie może ubiegać się poszkodowany, który doznał szkody nie z własnej winy. Jeżeli odpowiedzialność za wypadek ponosi sam poszkodowany uzyskanie odszkodowań nie będzie możliwe.

Kiedy możesz mieć prawo do odszkodowania?

  • gdy pracodawca nie przeszkolił Cię do pracy na danym stanowisku (nie znasz obsługi maszyn i urządzeń),
  • gdy nie posiadasz uprawnień do wykonywanej pracy i informowałeś o tym pracodawcę,
  • gdy nie otrzymasz środków ochrony od pracodawcy (kask, buty, spodnie, rękawice czy okulary ochronne),
  • gdy otrzymasz wadliwe narzędzia i maszyny do obsługi,
  • gdy pracujesz na niesprawnej maszynie, pozbawionej mechanizmów zabezpieczających (bezpiecznego wyłącznika, obudowy ochronnej),
  • gdy przenosisz przedmioty o wadze przekraczającej dopuszczalne normy,
  • gdy wykonujesz pracę bez nadzoru lub pomocy innych pracowników na stanowisku wielozadaniowym.

Ubezpieczenie OC pracodawcy

Większość pracodawców w Unii Europejskiej posiada własne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, iż poszkodowani otrzymają odszkodowanie z ubezpieczenia, nie zaś kieszeni pracodawcy.

Wypadki komunikacyjne za granicą

Jeżeli doszło do wypadku poza granicami Polski, a sprawcą zdarzenia jest cudzoziemiec, prawem według którego będzie likwidowana szkoda jest najczęściej prawo kraju, w którym doszło do wypadku. Tylko pełnomocnik znający prawo kraju miejsca wypadku może profesjonalnie reprezentować poszkodowanego. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w prowadzeniu spraw zagranicznych zapewniamy naszym Klientom realizację ich interesów.

Dlaczego warto zlecić nam obsługę roszczenia?

Najczęstsze pytania Klientów

Prawo do odszkodowania za wypadki za granicą uzyskują poszkodowani, którzy doznali szkody nie z własnej winy, na skutek wypadków komunikacyjnych (samochodowych, rowerowych, motocyklowych czy potrąceń), wypadków przy pracy czy potknięciom/poślizgnięciom. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłacenie odszkodowania jest wówczas ubezpieczyciel pojazdu sprawcy, ubezpieczyciel pracodawcy lub właściciela terenu, na którym doszło do wypadku.

W zależności od kraju miejsca wypadku przedawnienie roszczeń zachodzi w innych terminach. W Holandii jest to 5 lat, w Norwegii – 3 lata (roszczenia do NAV należy zgłosić do roku od daty wypadku), Anglii – 3 lata, Irlandii – 2 lata, we Francji i Szkocji – 2 lata.

Klient ponosi wyłącznie koszt prowizji w przypadku uzyskania odszkodowania. Zgodnie z umową nasze czynności wykonujemy bezpłatnie jeżeli nie uzyskamy roszczeń dla Klienta.

Prowadzimy sprawy w takich krajach jak Holandia, Francja, Norwegia, Anglia, Irlandia, Szkocja, gdzie poszkodowani doznali obrażeń na ciele nie z własnej winy, a sprawca zdarzenia posiada stosowne ubezpieczenie OC, z którego szkoda może zostać zlikwidowana. Najczęściej prowadzone są wypadki przy pracy oraz wypadki komunikacyjne.

Legalność zatrudnienia w przypadku wypadków przy pracy może mieć wpływ na udowodnienie zdarzenia. Jeżeli jednak poszkodowany posiada świadków zdarzenia, z miejsca wypadku został odebrany przez pogotowie, dochodzenie roszczeń nie będzie znacznie utrudnione. Warto pamiętać, iż np. w Norwegii poszkodowany może starać się o dodatkowe odszkodowanie za nielegalne zatrudnienie.

Jeżeli poszkodowany doznał w wypadku obrażeń fizycznych i strat materialnych może wystąpić o takie świadczenia jak zadośćuczynienie, odszkodowanie z tytułu utraconych dochodów, pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, zwrotu za zniszczone rzeczy osobiste.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby w wypadku występuje tylko we Francji. W każdym innym europejskim kraju można starać się przede wszystkim o straty finansowe spowodowane stratą osoby bliskiej (tak jak polskie stosowne odszkodowanie z tytułu pogorszenia sytuacji życiowej).

W celu skutecznego dochodzenia roszczeń niezbędne jest przedstawienie dowodów zajścia zdarzenia oraz dokumentacji szkodowej. Istotne będą takie dokumenty jak protokół/notatka policji lub wyrok w sprawie wypadku drogowego, protokół wypadku przy pracy, zeznania/oświadczenia świadków zdarzenia, a także dokumentacja medyczna z leczenia (wypisy ze szpitali, karty informacyjne, zlecenia i wykonanie rehabilitacji) oraz faktury i rachunki z tytułu poniesionych kosztów (np. za wcześniejszy zakup zniszczonych w wypadku rzeczy, zakup lekarstw).

Jeżeli poszkodowany na skutek wypadku stracił możliwość zarobkowania lub stracił pracę możliwe będzie uzyskanie odszkodowania z tytułu utraty dochodu/pracy.

Bezpodstawne zwolnienie z pracy po wypadku może być powodem dodatkowych roszczeń poszkodowanego. W praktyce bardzo rzadko dochodzi do zwolnień z pracy z powodu wysuwania roszczeń do pracodawców.

Po wypadku przy pracy należy przede wszystkim zadbać o ochronę zdrowia. Po podjęciu leczenia konieczne będzie zabezpieczenie dokumentacji z wypadku – oświadczeń świadków, protokołu wypadku przy pracy. Warto wspomnieć, iż akceptacja protokołu wypadku, który nie jest zgodny z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia może uniemożliwić dochodzenie odszkodowań.

W celu uzyskania bezpłatnej konsultacji prosimy o kontakt z nami.

Jeżeli w wypadku drogowym uczestnicy nie doznali obrażeń wzywanie policji w wielu krajach nie jest konieczne. Najczęściej uczestnicy spisują swoje dane ubezpieczenia oraz oświadczenie o przebiegu wypadku określając jednocześnie stronę winną wypadkowi. Należy upewnić się, czy formularz został wypełniony prawidłowo.