Odfrankowanie umowy kredytowej – jakie niesie ze sobą korzyści dla Frankowiczów

Wielu Frankowiczów staje przed wyborem odfrankowić czy unieważnić umowę kredytową. Jednakże o tym, czy umowa może zostać ostatecznie odfrankowana, czy też unieważniona w całości, ze względu na postanowienia abuzywne w umowie, decyduje sąd po rozpoznaniu sprawy.

Co to są klauzule abuzywne?

Klauzule abuzywne to postanowienia umowy, które naruszają interesy konsumenta oraz nie zostały z indywidualnie uzgodnione z klientem, kształtując prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, naruszając tym samym jego interesy. Wyeliminowanie klauzul abuzywnych z umowy kredytu może skutkować tym, że będzie ona nadal ważna lub będzie konieczne jej unieważnienie

Najczęściej spotykana klauzule abuzywane w umowach kredytów frankowych dotyczą:

 • przeliczenia kursu walut przy wypłacie kredytu i spłacie poszczególnych rat według kursu franka z wewnętrznej tabeli kursu banku;
 • prawnych zabezpieczeń kredytu, m.in. ubezpieczenia niskiego wkładu własnego i ubezpieczenia na okres przejściowy;
 • zmiennego oprocentowania opartego na nieobiektywnych wskaźnikach i zmiany parametrów, np. mowa tu o:

– oprocentowaniu lokat międzybankowych,

– brentowności bonów skarbowych, obligacji Skarbu Państwa,

– zmianach stóp procentowych NBP.

Na czym polega odfrnakowanie kredytu?

Odfrankowanie kredytu, to rozwiązanie polegające na uznaniu kredyt na złotówkowy, co skutkuje nowymi warunkami spłaty. Odfrankowanie to eliminacja z umowy kredytu klauzul abuzywnych, dotyczących przeliczania przez bank PLN na CHF. Banki w umowach ustalały kurs wymiany waluty arbitralnie, w sposób niejasny dla kredytobiorcy. Szacuje się, że w przypadku wieloletnich kredytów, zwrot może wynosić nawet do 60% spłaconej kwoty.

Spłata kredytu w CHF przed terminem lub nadpłata kredyt

Nadpłata części, a nawet spłata całości kredytu we frankach nie stanowi przeciwwskazań do dochodzenia roszczeń od banku, chyba że kredytobiorca jest świadomy, że jego świadczenie jest nienależne, a mimo to płaci raty do banku. W takim wypadku nie może liczyć na zwrot bezpodstawnego wzbogacenia.

Korzyści z odfrankowania umowy kredytowej

 • umowa kredytu indeksowanego staje się zwykłą umową kredytu złotówkowego;
 • Kredytobiorca zwraca bankowi nominalną kwotę kredytu + ustalone
 • w umowie LIBOR + marża
 • Kredytobiorca może żądać od banku zwrot różnicy między sumą nienależnie pobranych, zawyżonych rat kredytowych waloryzowanych do CHF, a sumą rat, które powinien był zapłacić, gdyby kredyt był traktowany jako kredyt złotówkowy.

Jak wygląda proces likwidacji szkody Frankowiczów?

 • analiza umowy kredytowej oraz aneksów;
 • uzupełnienie dokumentacji do likwidacji szkody np. harmonogram spłat;
 • wezwanie banku do zapłaty ewentualnie skierowanie wniosek o polubowne rozwiązanie sporu do Rzecznika Finansowego;
 • postępowanie sądowe I i II Instancja;
 • wzywanie banku do realizacji prawomocnego wyroku ewentualne postępowanie komornicze.

Ile kosztuje postępowanie sądowe?

 • 17zł pełnomocnictwo;
 • wpis w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, z tym że w sprawach gdzie powództwo składa się przeciwko instytucji finansowej, wpis sądowy wynosi maksymalnie 1000 zł;
 • koszt zastępstwa procesowego w przypadku przegrania powództwa uzależniony od wysokości przedmiotu sporu, np.:

– powyżej 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł,

– powyżej 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł,

– powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł,

– powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł,

– powyżej 5 000 000 zł – 25 000 zł;

 • ewentualne koszty biegłego – od 2 000 do 3 000 zł.

Przypadku wygrania sprawy na etapie przez powoda ma on prawo do zwrotu poniesionych kosztów np. związanych ze wpisem proporcjonalne do wygranej sprawy.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.