Odszkodowanie dla pasażerów sprawcy wypadku drogowego

Pasażerem nazywamy osobę, która korzysta ze środka transportu, ale nie kieruje pojazdem. Pasażerom, którzy uczestniczą w wypadku, przysługuje szereg świadczeń z OC pojazdu, którym poruszał się sprawca zdarzenia. Niestety często sprawca przewozi pasażerów, wówczas odszkodowanie komunikacyjne należy się również im, nawet gdy sprawca jest ich najbliższym członkiem rodziny (żoną, mężem, córką, synem, ojcem czy matką itd.).

Wypadek czy kolizja… i co dalej?

Po każdym zdarzeniu drogowym należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz udzielić pomocy osobom poszkodowanym. Policja nie jest wymagana na miejscu zdarzenia o ile w wypadku czy też kolizji nie ma ofiar z poważnymi urazami, czy ofiar śmiertelnych a sprawca nie kwestionuje swojej winy. Wówczas należy sporządzić ze sprawcą oświadczenie o wypadku, ze wskazaniem okoliczności i winnego zdarzenia.

Mają czasem miejsce zdarzenia, w których to nie ma 2 uczestnika ruchu, w których dochodzi np.do wpadnięca w poślizg i wypadnięcie z drogi ze względu na niestosowanie prędkości do warunków jazdy. Wówczas w przypadku braku policji na miejscu zdarzenia warto pamiętać o tym, żeby kierowca samochodu, motocykla itd. przygotował odpowiednie oświadczenie, w którym wskaże:

okoliczności zdarzenia (opis + mapka) oraz informację o szkodach (opis lub szkic);

swoje dane (kierowcy, nr rejestracyjny, dane polisy OC) oraz dane swoich pasażerów.

Leczenie i rehabilitacja po wypadku

Wypadki komunikacyjne bardzo często powodują u pasażerów szereg urazów w tym unieruchomienie i hospitalizację, wyłączając ich z życia zawodowego. Dlatego też bardzo ważne jest, aby osoby poszkodowane w wypadku jak najszybciej podjęły leczenie i rehabilitację, która jest zawsze skuteczniejsza, im wcześniej zostaje podjęta. Warto w tym miejscu podkreślić, że poszkodowany przez cały okres powrotu do zdrowia powinien zbierać i kompletować dokumentację obrazującą cały proces leczenia.

Kiedy zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Jeżeli kierowca, który był sprawcą zdarzenia nie został skazany prawomocnym wyrokiem, wówczas poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie szkody od momentu zdarzenia, czyli na rozpoczęcie działań mających na celu uzyskanie odszkodowania.

W przypadku gdy zdarzenie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo, czyli doszło do rozstroju zdrowia powyżej 7 dni w przypadku przynajmniej jednego poszkodowanego pasażera, wówczas osoba poszkodowana (w wypadku) otrzymuje 20 lat od momentu zdarzenia na dochodzenie swoich praw do odszkodowania.

Jak zgłosić szkodę na osobie oraz szkodę materialną?

Zgłoszenie szkody najlepiej jest zrobić pisemne, wysyłając je pocztą listem poleconym na adres ubezpieczyciela. Praktycznie każdy zakład ubezpieczeń zezwala również na zgłoszenie szkody telefonicznie, on-line lub na stronie www ubezpieczyciela.

Rodzaje roszczeń dla pasażera z ubezpieczenia OC sprawcy

Zgodnie z art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo domagać się:

 • zadośćuczynienia za ból i cierpienie;
 • zadośćuczynienia za zerwane relacje z poszkodowanym.

Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego (kc) określa, że osoba poszkodowana w wypadku może domagać się od sprawcy zwrotu kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją w szczególności:

 • zwrot kosztów przystosowania mieszkania/domu do nowych potrzeb poszkodowanego;
 • zwrot utraconych dochodów;
 • zwrot kosztów zniszczonych rzeczy;
 • zwrot kosztów leczenia i dojazdów do placówek medycznych;
 • zwrot kosztów opieki.

W przypadku śmierci poszkodowanego jego najbliższym przysługuje stosowne odszkodowanie oraz zadośćuczynienie po stracie bliskiej osoby. Artykuł 446 § 3 kc nie przewiduje wypłatę odszkodowania najbliższym poszkodowanego za cierpienie moralne, osłabienie aktywności życiowej, zmniejszenie zarobków, zwiększenie wydatków na leczenie lub konieczność pomocy ze strony innych osób. Od 2008 roku art. 446 § 4 kc – zakłada, że bliscy mogą upominać się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę.

Poszkodowany po wypadku, zgodnie z art. 444 § 2 kc może również domagać się wypłaty z OC sprawcy wypadku renty:

 • z tytułu niezdolności do pracy;
 • uzupełniającej;
 • na zwiększone potrzeby.

Temat zwrotu kosztów pogrzebu reguluje art. 446 § 1 kc.

Podstawą prawną żądania renty alimentacyjnej (przez osobę uprawnioną do odszkodowania) jest art. 446 § 2 kc.

Likwidacja szkody

Likwidacja szkody ma na celu:

 • zebranie wszelkich dokumentów (które potwierdzają okoliczności zdarzenia oraz poniesione obrażenia przez osobę poszkodowaną oraz określenie roszczeń przysługujących uprawnionym w momencie śmierci poszkodowanego);
 • analizę zebranych materiałów dowodowym;
 • zaspokojenie roszczeń poprzez wypłatę odszkodowania.

Każda szkoda powinna być zlikwidowana nie później niż 30 dni do daty jej zgłoszenia. W sytuacji, gdy nie jest to możliwe, bo np. trwają procedury policyjne mające na celu określenie okoliczności zdarzenia, czyli w tzn. uzasadnionych przypadkach ubezpieczyciel musi poinformować o powiedzie niewydania decyzji w ustawowym terminie na piśmie. Decyzja zapada wówczas do 14 dni od dnia wyjaśnienia okoliczności zdarzenia czy dostarczenia ostatniego wymaganego dokumentu.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Gdy poszkodowany nie zgadza się z decyzją ubezpieczyciela, ma prawo do odwołania się od niej w formie reklamacji. Od 11.10.2015r. reklamację dobrze jest złożyć w formie pisemnej. Ubezpieczyciel OC powinien ustosunkować się do niej w formie pisemnej w terminie do 30 dni od otrzymania odwołania.

Pozew, świadek, biegły, słuchanie, wyrok – czyli postępowanie sądowe

Niestety spór z ubezpieczycielem bardzo często kończy dopiero prawomocny wyrok na etapie postępowania sądowego I Instancji czy też sądu apelacyjnego. Cała procedura sądowa (od złożenia pozwu po apelację czyli II Instancję) średnio trwa 2 lata. Długość postępowania sądowego jest uzależniona od lokalizacji i obłożenia sądu, jak również od charakteru sprawy.

Postępowanie sądowe wiąże się z kosztami takimi jak:

 • opłata od pozwu w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu (tzw. WPS) zarówno a etapie pozwu, jak i apelacji;
 • zaliczka na poczet opinii biegłych sądowych;
 • opłata skarbowa od pełnomocnictwa (17 zł) o ile poszkodowany takowego posiada;
 • w przypadku oddalenia powództwa kosz pełnomocnika strony przeciwnej (określony zgodnie z wartością przedmiotu sporu).

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.