Kto wydaje protokół powypadkowy?

Kto wydaje protokół powypadkowy?

Protokół powypadkowy wskazuje na przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy. Jest szczegółowym zapisem przebiegu zdarzenia, jego przyczyn oraz skutków dla osoby poszkodowanej. Zawiera wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zaniedbań skutkujących wystąpieniem wypadku, a jego sporządzeniem zajmują się specjaliści, którzy analizując materiał dowodowy, zeznania świadków oraz następstwa zdarzenia, potwierdzają jak doszło do wypadku i co zrobić, aby uniknąć kolejnych w przyszłości.

Wypadek i zawiadomienie o wypadku

Każda osoba, która jest świadkiem wypadku, ma obowiązek pomóc osobie poszkodowanej oraz zapobiec zwiększaniu się szkody, przez usunięcie poszkodowanego w bezpieczne miejsce, wyłączenie maszyn i urządzeń oraz zabezpieczeniu miejsca wypadku, by nikt inny już mu nie uległ. Oprócz pomocy poszkodowanemu należy również niezwłocznie poinformować inspektora BHP oraz przełożonego o zaistniałym zdarzeniu. Sam poszkodowany, o ile stan zdrowia mu na to pozwala, powinien poinformować o wypadku bezpośredniego przełożonego, a także złożyć pisemne zawiadomienie o wypadku do pracodawcy. Przełożony osoby poszkodowanej lub bezpośrednio pracodawca, zawiadamia o wypadku Inspektora ds. BHP wykonującego zadania służby BHP w firmie.

Sam poszkodowany samodzielnie, z pomocą innych osób lub pracowników, powinien zgłosić się do placówki medycznej, gdzie zostanie udzielona mu pomoc po wypadku. Jeśli stan poszkodowanego jest ciężki, jest transportowany przez karetkę pogotowia i pozostawiony na obserwacji medycznej w szpitalu. W przypadku, gdy stan jego zdrowia nie pozwala na zawiadomienie o wypadku, powinien dokonać tego jego bezpośredni przełożony.

Pracownik lub członek jego rodziny powinien przekazać oryginał dokumentacji medycznej do Inspektora ds. BHP celem dołączenia jej do akt dokumentacji powypadkowej, a która bezpośrednio wskazuje na skutki zdrowotne u poszkodowanego.

Powołanie zespołu powypadkowego

Pracodawca, który otrzymuje zawiadomienie o wypadku ma w obowiązku niezwłocznie powołać zespół powypadkowy, w skład którego wchodzą:

  1. pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy (inspektor BHP)
  2. społeczny inspektor pracy

Jeśli stan zatrudnienia lub przepisy wewnętrzne stanowią inaczej, w skład zespołu powypadkowego  mogą wchodzić:

– pracodawca lub pracownik, któremu pracodawca powierzył wykonywanie zadań służby bhp lub specjalista spoza zakładu pracy – u pracodawcy, który zgodnie z art. 237 § 1 Kodeksu pracy nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy;

– przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy –  u pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy;

– pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy – jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników.

Zespół powypadkowy ma obowiązek dokonania oględzin miejsca wypadku, wykonania szkicu lub zdjęć miejsca zdarzenia, zebrania informacji o zdarzeniu od poszkodowanego i świadków, zebrania dowodów dotyczących wypadku, opinii medycznej dot. obrażeń oraz zatwierdzić kwalifikację wypadku i środki profilaktyczne na przyszłość. Pełni więc najważniejszą rolę w przygotowaniu i opracowaniu protokołu powypadkowego.

Sporządzenie protokołu powypadkowego

To właśnie zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy, czyli protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku, który jest podstawą do roszczeń odszkodowawczych, zarówno z ZUS, jak i z OC pracodawcy.

Zespół powypadkowy sporządza protokół w terminie 14 dni od zgłoszenia wypadku i przekazuje go do zatwierdzenia poszkodowanemu i pracodawcy. Jeśli z przyczyn niezależnych nie jest możliwe sporządzenie protokołu w powyższym terminie, zespół powinien wskazać przyczynę opóźnień. Do protokołu załącza się pełną dokumentację będącą podstawą jego zapisów – oświadczenie poszkodowanego, świadków, dokumentację medyczną, dokumentację zdjęciową lub inne dowody wskazujące na przyczyny wypadku.

Protokół powypadkowy zatwierdza ostatecznie pracodawca w terminie 5 dni od jego sporządzenia.  W przypadku złożenia zastrzeżeń co do jego treści (czy to przez pracownika, czy też przez pracodawcę) zespół w ciągu 5 dni powinien sporządzić prawidłowy protokół z uwzględnieniem uwag.

Zapisy wskazujące na winę lub zaniedbanie ze strony pracodawcy lub nieprzestrzeganie przez niego przepisów BHP dają podstawę do uzyskania, oprócz jednorazowego odszkodowania z ZUS, także roszczenia uzupełniającego z OC pracodawcy. W przypadku wątpliwości, czy pracownik ma prawo do dodatkowego odszkodowania – warto skonsultować sprawę z kancelarią odszkodowawczą bądź prawną.