Odszkodowanie za śmierć

,
Odszkodowanie za śmierć

Jeżeli na skutek wypadku śmierć poniosła bliska Tobie osoba, masz prawo ubiegania się o odszkodowania.
Roszczenia należne bliskim osób zmarłych w wypadku oparte są o przepisy kodeksu cywilnego i zależne od sytuacji osób bliskich zmarłego oraz relacji emocjonalnej oraz finansowej tych osób ze zmarłym.

Zwrot kosztów pochówku

Bliscy osoby zmarłej mogą ubiegać się przede wszystkim o zwrot kosztów pochówku. Podstawa tego roszczenia to Art. 446.§1. kodeksu cywilnego: „Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł”.

Stosowne odszkodowanie

Bliscy osoby zmarłej na skutek wypadku nie z własnej winy mogą również ubiegać się od sprawcy lub jego ubezpieczyciela odszkodowania z tytułu pogorszenia sytuacji finansowej po śmierci bliskiej osoby – stosowne odszkodowanie. Roszczenie stosownego odszkodowania oparte jest o art. 446.§ 3. kodeksu cywilnego: „Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej”. O stosowne odszkodowanie może ubiegać się rodzina zmarłego (żona, dzieci) jeżeli nastąpiło odczuwalne pogorszenie sytuacji finansowej i życiowej po śmierci osoby. Stosowne odszkodowanie jest roszczeniem jednorazowym. O stosowne odszkodowanie może również ubiegać się dalsza rodzina (np. babcia, dziadek) jeżeli tylko będzie możliwe udowodnienie pogorszenia jej sytuacji materialnej (np. zmarły wnuk wspierał finansowo swoją babcię, mieszkał z nią w tym samym mieszkaniu, płacił czynsz, rachunki).

Renta po śmierci bliskiej osoby

Śmierć jedynego żywiciela rodziny powoduje poważne trudności finansowe i życiowe. W takiej sytuacji bliscy – małżonek (małżonka), dzieci zmarłego, bardzo często pozostają bez środków do życia. W przypadku gdy zmarły nie był sprawcą wypadku, rodzina może ubiegać się o rentę, na podstawie art. 446. § 2. kodeksu cywilnego: § 2. „Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego”.
Renta jest świadczeniem okresowym (możliwa jest kapitalizacja renty, nie jest jednak korzystna dla poszkodowanych), przyznawanym co miesiąc osobie uprawnionej. Do renty mają prawo dzieci zmarłego, które kontynuują naukę oraz małżonek osoby zmarłej.
Wysokość renty jest zależna od dochodów miesięcznych jakie były wnoszone przez zmarłego do gospodarstwa domowego (od wysokości w jakiej wspierał finansowo osobę poszkodowaną).

Skonsultuj roszczenia po stracie osoby bliskiej – bezpłatnie.