Ile czeka się na odszkodowanie z PZU?

,
Ile czeka się na odszkodowanie z PZU?

Uległem wypadkowi i nie wiem co zrobić, żeby dostać odszkodowanie? Jak zgłosić szkodę i ile mam na to czasu? Kiedy otrzymam wypłatę odszkodowania? Likwidacja trwa już bardzo długo, czy mogę to jakoś przyspieszyć? – to tylko niektóre z pytań, z którymi zwracają się do nas osoby Poszkodowane w wypadkach.

Jakie terminy obowiązują Towarzystwo Ubezpieczeń podczas likwidacji szkody i kiedy musimy uzbroić się w cierpliwość, oczekując na wypłatę odszkodowania. Poniżej najważniejsze informacje dotyczące procedury likwidacji szkód osobowych z polisy OC sprawcy w Towarzystwie Ubezpieczeń PZU S.A.

Zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela?

Po wypadku lub kolizji drogowej, kiedy doszło do obrażeń ciała i rozstroju zdrowia, aby uzyskać odszkodowanie musimy zgłosić szkodę do Ubezpieczyciela sprawcy. Obowiązek zgłoszenia ciąży na osobie Poszkodowanej. Pomóc może nam w tym profesjonalny pełnomocnik.

Termin zgłoszenia szkody:

 • niezwłocznie – jeśli obrażenia ciała nie są znaczne i odbyliśmy już konsultację lekarską oczekując na dalsze leczenie
 • po zakończeniu leczenia – kiedy leczenie nie było długotrwałe i zostało już zakończone
 • w trakcie leczenia – nie musimy zakończyć leczenia, aby móc zgłosić szkodę, jeśli leczenie będzie trwało długo, możemy uzyskać odszkodowanie na pokrycie dalszych kosztów leczenia
 • przed upływem przedawnienia roszczeń! – zgłoszenie musi nastąpić zanim szkoda ulegnie przedawnieniu (jeśli nie doszło do popełnienia przestępstwa, a jedynie wykroczenia lub kolizji drogowej – mamy na to 3 lata od daty zdarzenia, jeśli sprawca został uznany za winnego przestępstwa i skazany prawomocnym wyrokiem sądu – termin ten wydłuża się do 20 lat).

Szkodę można zgłosić telefonicznie, mailowo lub listownie – termin likwidacji szkody rozpocznie się w chwili rejestracji szkody przez Ubezpieczyciela i nadaniu sprawie numeru szkody. Ważnym jest, aby go zanotować i posługiwać się nim przy korespondencji z PZU – najszybciej będą wtedy mogli zidentyfikować naszą sprawę. Sprawie zostanie także przypisany opiekun – likwidator szkody, z którym będzie się odbywał kontakt i który będzie zajmował się sprawą.

Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela przerywa bieg przedawnienia roszczeń.

Terminy likwidacji szkody z ubezpieczenia OC

7 dni – tyle czasu na PZU na przekazanie nam pisemnej informacji (mailowo lub listownie) o zarejestrowaniu szkody ze wskazaniem jej numeru oraz danych likwidatora merytorycznego. W piśmie informacyjnym Towarzystwo Ubezpieczeń powinno nas poinformować, jakie dokumenty są konieczne z naszej strony do rozpatrzenia roszczeń, w jakiej formie mogą zostać przekazane do PZU i jak składać zastrzeżenia dotyczące likwidacji.

Im szybciej uzupełnimy wymaganą dokumentację, tym szybciej Ubezpieczyciel będzie mógł podjąć decyzję o wypłacie odszkodowania. Przede wszystkim należy przekazać dokumentację medyczną potwierdzającą rodzaj i zakres doznanych obrażeń, szczegółowe dane osoby Poszkodowanej, dokumenty wskazujące na okoliczności wypadku i sprawcę zdarzenia (notatka urzędowa policji, oświadczenie sprawcy, wyrok sądowy) lub wskazać dane polisy OC sprawcy oraz przekazać dyspozycję dotyczącą wypłaty świadczenia.

14 dni-  to czas, jaki ma PZU na podjęcie decyzji po otrzymaniu wszystkich dokumentów koniecznych do podjęcia odpowiedzialności, oceny zasadności i wysokości należnego odszkodowania. Termin ten ma zastosowanie w przypadku wydłużenia procesu likwidacyjnego ponad ustawowo określone 30dni. Jeśli nie jest możliwe uzyskanie potwierdzenia z policji, prokuratury lub sądu sprawstwa, jeśli konieczne jest przeprowadzenie wizji lokalnej, komisji lekarskiej lub wywiadu środowiskowego, albo uzyskania dokumentacji i wyjaśnień od sprawcy zdarzenia (jeśli jest to instytucja lub podmiot medyczny) – likwidacja ulega wydłużeniu do chwili otrzymania dokumentacji umożliwiającej podjęcie decyzji. W przypadku, jeśli wina jest sporna lub sprawca nie przyznaje się do zarzucanego czynu – konieczne jest oczekiwanie na zakończenie postępowania sądowego i uprawomocnienie wyroku. Po jego otrzymaniu PZU ma właśnie 14 dni na wypłatę odszkodowania, ale także na podjęcie decyzji dot. odmowy wypłaty, jeśli odpowiedzialność nie zostanie uznana.

 30 dni- tyle czasu ma Ubezpieczyciel  na podjęcie w sprawie decyzji oraz na rozpatrzenie złożonej reklamacji.

Zgodnie z art. 817 k.c., zakład ubezpieczeń w terminie 30 dni od dnia złożenia zawiadomienia o  szkodzie ma obowiązek wypłaty świadczenia albo pisemnego powiadomienia osoby zgłaszającej roszczenie o przyczynach niemożności zaspokojenia jej roszczeń w całości lub w części, lub wypłaty kwoty  bezspornej odszkodowania.

Jeśli więc uzyska potwierdzenie winy ze strony sprawcy (notatka, wyrok, potwierdzenie odpowiedzialności przez sprawcę) i uzyska wymagane dokumenty ze strony osoby Poszkodowanej w przeciągu 30 dni ( bywa również, że szybciej) podejmuje decyzję o wypłacie odszkodowania i przekazuje wypłatę zgodnie z dyspozycją Poszkodowanego. Równocześnie jeśli uzyska dokumenty wyłączające winę swojego ubezpieczonego – może odmówić wypłaty odszkodowania.

W decyzji PZU powinno wskazać podstawy uznania roszczeń, wysokość zadośćuczynienia za ból i cierpienie oraz uszczerbek na zdrowiu, a także wysokość uznanego odszkodowania (zwrot kosztów leczenia, dojazdów, opieki, utraconych dochodów) – jeśli roszczenia zostały skutecznie zgłoszone i uargumentowane.

W przypadku, gdy Poszkodowany nie zgadza się z wydaną w sprawie decyzją (odmową lub zaniżoną wypłatą świadczenia, pominięciem pozostałych roszczeń lub ich bezpodstawną weryfikacją) może złożyć reklamację. O trybie i sposobie składania reklamacji Ubezpieczyciel powinien poinformować w wydanej decyzji.

Termin 30-dniowy na rozpatrzenie reklamacji – czyli odwołania od wydanej decyzji – rozpoczyna swój bieg od zarejestrowania wpływu pisemnych zastrzeżeń, co do wydanej decyzji. Reklamacja powinna być oparta o dodatkowe dokumenty lub argumentację wskazującą na błędnie wydaną decyzję w sprawie.

60dni – to maksymalny czas na rozpatrzenie reklamacji, jeśli sprawa jest bardzo skomplikowana i wymaga powołania dodatkowej opinii, wyjaśnień lub rozpoznania. Należy jednak pamiętać, iż termin rozpatrzenia reklamacji rozpoczyna swój bieg od dnia jej zarejestrowania lub wpływu do PZU ( w przypadku reklamacji mailowej będzie to dana wysłania wiadomości, ale w przypadku reklamacji przesłanej listownie, będzie to data wpływu korespondencji do PZU).

90dni maksymalny czas na likwidację szkody – wyjaśnienie okoliczności zdarzenia i potwierdzenie odpowiedzialności w sprawie nie powinno trwać dłużej, niż 90dni. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy toczy się postępowanie wyjaśniające lub karne przeciwko sprawcy zdarzenia, a wina podejrzanego o przestępstwo jest sporna. W takim wypadku PZU ma podstawy, aby oczekiwać na zakończenie sprawy karnej, wydanie i uprawomocnienie wyroku (w tym także wyroku sądu apelacyjnego). Niestety nie ma możliwości przyspieszenia sprawy karnej, koniecznym jest więc oczekiwanie na wydanie wyroku. Tym samym postępowanie likwidacyjne może się znacznie wydłużyć poza ustawowe 90dni.

 Wypłata odszkodowania

Należy pamiętać, iż likwidacja szkody obejmuje wiele aspektów i działań, które mogą wydłużyć  oczekiwanie na wypłatę świadczenia – niezależnie od rzetelności i staranności w prowadzeniu sprawy przez Towarzystwo Ubezpieczeń.

Proces likwidacyjny obejmuje:

 • analizę dokumentów od poszkodowanego – w tym powołanie opinii medycznej, wydanie orzeczenia lekarskiego
 • skierowanie Poszkodowanego na naoczną komisję lekarską  – jeśli ocena doznanego uszczerbku na zdrowiu wymaga konsultacji z lekarzem orzecznikiem i przeprowadzenia badania
 • wystąpienie na policję o dane uczestników zdarzenia i potwierdzenie okoliczności zdarzenia – Towarzystwo Ubezpieczeń potwierdza dane uczestników, przebieg zdarzenia, spożycie alkoholu czy zakończenie postępowania mandatem dla sprawcy
 • wystąpienie do prokuratury/sądu o opinie biegłych i wyrok w sprawie – celem uzyskania dokumentów koniecznym jest uzyskanie zgody sądu na wgląd w akta sprawy, co również może być czasochłonne
 • uzyskanie od sprawcy potwierdzenia okoliczności zdarzenia – PZU występuje do sprawcy z pisemnym wnioskiem o potwierdzenie okoliczności zdarzenia oraz przyznanie się do winy i podjęcia odpowiedzialności za szkodę
 • pozyskanie i analizę dokumentów od sprawcy – w przypadku likwidacji z OC przedsiębiorstwa lub instytucji ( np. protokoły odśnieżania i kontroli miejsca zdarzenia, opinie medyczne – w przypadku błędów medycznych)
 • przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wypadku – jeśli doszło do potknięcia lub poślizgnięcia, wypadku w rolnictwie – konieczne jest potwierdzenie okoliczności wypadku i stanu miejsca zdarzenia; wizja odbywa się z poszkodowanym, świadkami zdarzenia i przedstawicielem PZU ( również przedstawicielem sprawcy lub podmiotu odpowiedzialnego)
 • wywiad środowiskowy – w przypadku roszczeń o zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej pracownik terenowy PZU lub sam likwidator szkody może dokonać rozpytania osób roszczących, bliskich im osób lub nawet sąsiadów, o relacje łączące roszczącego z osobą zmarłą

Wypłata dodatkowych świadczeń 

Wypłata roszczeń o odszkodowanie – następuje po zgłoszeniu i udokumentowaniu roszczeń:

 • koszty leczenia, rehabilitacji, uszkodzonych rzeczy osobistych, koszty opieki, dojazdów, koszty sprzętu ortopedycznego – po przekazaniu faktur lub rachunków potwierdzających ponoszone koszty, oświadczeń o ich ponoszeniu lub dokonaniu oględzin np. uszkodzonych rzeczy
 • renta:
  • wyrównawcza – po wykazaniu straty w uzyskiwanych dochodach przed i po zdarzeniu
  • na zwiększone potrzeby – po udokumentowaniu trwałego zwiększenia potrzeb i kosztów życia i leczenia po wypadku
 • utracone dochody i utracone korzyści – wykazanie straty w majątku na postawie oświadczeń pracodawcy lub wykazaniu uzyskiwanych dochodów przed i po wypadku
 • koszty pochówku, pomnika, stypy, ubioru żałobnego, kwiatów, transportu zwłok lub ceremonii pogrzebowej – w przypadku zgonu Poszkodowanego – po przedstawieniu faktur, rachunków i potwierdzeń poniesionych kosztów

Skarga na proces likwidacyjny

Każda osoba niezadowolona z toku prowadzonego przez Ubezpieczyciela procesu likwidacji może złożyć skargę do przełożonego likwidatora wskazując na nieterminowość lub nierzetelność wykonywanych czynności. Równocześnie istnieje także możliwość złożenia skargi do Rzecznika Finansowego, który odpowiedzialny jest za nadzór nad Towarzystwami Ubezpieczeń. Jeśli okaże się ona skuteczna – Rzecznik może nałożyć na PZU karę lub zobowiązać do zmiany zajętego stanowiska. 

Pozew o odszkodowanie do PZU

Wydając decyzję po złożonej reklamacji PZU informuje i poucza o możliwości skierowania roszczeń na drogę sądową. Jest to ostateczna możliwość wyegzekwowania należnego świadczenia (w przypadku niezasadnej odmowy wypłaty) lub uzyskania adekwatnej kwoty zadośćuczynienia i pełnego odszkodowania za straty materialne.

Prowadzenie sprawy sądowej wymaga jednak skorzystania z obsługi prawnej, co wiąże się także z dodatkowymi kosztami – w takich wypadkach warto zwrócić się do Pełnomocnika, który pomoże w dochodzeniu naszych roszczeń.

Autor: Marta Sordon, Specjalista ds. szkód osobowych

Skonsultuj swoje prawa do odszkodowania – bezpłatnie.