Wypadek przy pracy w Belgii

,
Wypadek przy pracy w Belgii

Prawo belgijskie, podobnie jak prawo innych krajów europejskich zobowiązuje pracodawców do stworzenia pracownikom bezpiecznego i przyjaznego środowiska pracy. Osoby poszkodowane w wypadku przy pracy w Belgii mają prawo ubiegać się o odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy. Dotyczy to wszystkich poszkodowanych, którzy ulegli wypadkowi nie z własnej winy. Jeżeli do powstania wypadku przyczyniły się zaniedbania pracodawcy lub nieprawidłowe działania innego pracownika możesz mieć prawo do odszkodowania.

Nie wiesz czy masz prawo do odszkodowania – skonsultuj sprawę

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na terenie Belgii często nie zdają sobie sprawy z przysługujących im praw i możliwości uzyskania odszkodowania za straty materialne oraz zadośćuczynienia za doznany uszczerbek na zdrowiu. Poszkodowani po wypadku opuszczają pracę i wracają do kraju. Wiele osób nie podejmuje nawet starań o uzyskanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Takie nastawienie poszkodowanych spowodowane jest najczęściej nieznajomością procedur prawnych kraju, w którym pracują i doznają szkody. Brak znajomości języka, niechęć i strach powodują, iż wielu poszkodowanych całkowicie zarzuca próby uzyskania odszkodowania w Belgii. Jeżeli znalazłeś się w opisanej wyżej sytuacji, doznałeś szkody w wypadku i nie wiesz, co zrobić, skontaktuj się z nami.

Ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy

Każdy pracodawca na terytorium Belgii zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia chroniącego jego pracowników przed szkodą powstałą w wyniku wypadku przy pracy. Rolę ubezpieczycieli spełniają prywatne, certyfikowane towarzystwa ubezpieczeniowe zarejestrowane na rynku. Na wypadek nie posiadania przez pracodawcę polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenie wypłaca powołany ku temu fundusz gwarancyjny.

Czy poszkodowany w wypadku przy pracy w Belgii może otrzymać zadośćuczynienie za doznane obrażenia fizyczne i psychiczne?

Ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy przewiduje wypłatę odszkodowania w postaci wynagrodzenia utraty dochodów. W tym przypadku wypłacany jest miesięcznie zasiłek w wysokości niemalże równiej wynagrodzeniu pracownika sprzed wypadku. Ponadto ubezpieczyciel wynagradza ponoszone koszty (jak np. leczenia, zakupu leków, dojazdów do lekarza, rehabilitacyjnych, itp.).
W ramach tego ubezpieczenia pracownik nie ma jednak prawa do wynagrodzenia poniesionej przez niego szkody moralnej (zadośćuczynienia), poza sytuacjami, w których za wypadek odpowiedzialna jest osoba trzecia (poza pracodawcą). Taka sytuacja zachodzi najczęściej w wypadkach drogowych, za które odpowiedzialny jest kierowca z innego pojazdu. W tym wypadku ubezpieczyciel drugiego pojazdu wypłaca wszystkie składowe odszkodowania, których nie wypłacił ubezpieczyciel od odpowiedzialności z tytułu wypadku przy pracy (np. zadośćuczynienie czyli szkodę moralną).

Zwolnienie z pracy po wypadku w Belgii

Czasami pracodawca bezprawnie grozi pracownikowi zwolnieniem z pracy, jeśli ten nie zrezygnuje z wysunięcia roszczeń odszkodowawczych. Takie postawienie sprawy przez pracodawców powoduje, iż poszkodowani podpisują niekorzystne dla nich ugody lub oświadczenia zawierające fałszywe wersje wydarzeń. Jeżeli nie uległeś presji ze strony pracodawcy i zostałeś zwolniony, zgłoś się do nas. W takim przypadku masz prawo do odszkodowania za bezprawne pozbawienie pracy.

Rejestr wypadków – sprawdź wpis z wypadku!

Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia rejestru wypadków, które miały miejsce na terenie zakładu pracy. Poszkodowany pracownik ma prawo wglądu do tego rejestru. Może on posłużyć, jako ważny dowód w trakcie dochodzenia sądowego. Warto pamiętać, że w sprawach związanych z udowadnianiem winy po wypadkach w Belgii istnieje zasada tzw. „odwrotnego udowadniania” (pozwany pracodawca musi udowodnić, że dotrzymał obowiązków wobec pracownika).

Dokumentacja wypadku oraz doznanych szkód

Poszkodowani w wypadkach przy pracy na terenie Belgii powinni pamiętać o zabezpieczeniu jak największej liczby dowodów. Zdjęcia miejsca wypadku zrobione zaraz po zajściu zdarzenia mogą mieć duże znaczenie przy dochodzeniu o odszkodowania. Wypadek należy też bezzwłocznie zgłosić belgijskiej inspekcji pracy (obowiązek pracodawcy).
W dalszej kolejności poszkodowany powinien zabezpieczyć dane i zebrać pisemne zeznania świadków, którzy z czasem mogą chcieć zapomnieć prawdziwy przebieg wypadku. Jeżeli poszkodowany doznał szkód fizycznych niezmiernie istotne jest podjęcie leczenia – postawienie właściwej diagnozy, opisanie dolegliwości oraz podjęcie rehabilitacji. W przypadku pojawienia się kosztów związanych z wypadkiem należy zabezpieczyć oryginały faktur i rachunków.

Za co odszkodowanie?

Jeśli zdarzy się wypadek, masz prawo do odszkodowania za:

  • Całkowite lub częściowe wynagrodzenie tymczasowej niezdolności do pracy
    (otrzymasz diety dzienne);
  • Trwałe kalectwo – otrzymasz roczną opłatę w okresie kontroli i odsetki po upływie tego terminu;
  • Zwroty za tymczasową niezdolność do pracy lub trwałe kalectwo są rekompensatą za utratę wynagrodzenia.
  • Zwrot kosztów medycznych, farmaceutycznych i szpitala jest wypłacane są przez ubezpieczyciela pracodawcy lub Fundusz Gwarancyjny, jeśli pracodawca nie był ubezpieczony.

Kto płaci rachunki medyczne?

Koszty leczenia zostaną zwrócone przez ubezpieczyciela na podstawie taryfy z ubezpieczenia chorobowego. Warto zatrzymać oryginały zaświadczeń i rachunków dotyczących opieki zdrowotnej.

Od kogo można uzyskać odszkodowanie?

Odszkodowanie wypłaca ubezpieczyciel pracodawcy oraz częściowo pracodawca. Jeśli pracodawca jest nieubezpieczony roszczenie odszkodowawcze można zgłosić do Funduszu Gwarancyjnego.
Szkody moralne pokryje sprawa, odpowiedzialny za szkodę.

Trwałe inwalidztwo po wypadku przy pracy w Belgii

Odszkodowanie w takim przypadku przyznawane jest po dwóch etapach:
określenie stopnia niepełnosprawność i potwierdzenie przez Fundusz Wypadków przy Pracy;
po 3 latach ustala się definitywną kwotę stawek dla poszkodowanego pracownika.