Rodzaje roszczeń oraz możliwości ich dochodzenia z polis OC i NNW

Rodzaje roszczeń oraz możliwości ich dochodzenia z polis OC i NNW

Niezależnie od okoliczności powstania uszczerbku na zdrowiu wymaga on określonych możliwości leczenia i rehabilitacji oraz poniesionych z tego tytułu kosztów.

Najczęściej Poszkodowani mogą się starać o:

Zdecydowanie bardziej korzystna jest możliwość dochodzenia roszczeń z polis OC sprawcy, gdzie mamy sumę gwarancyjną i wysokość świadczeń jest regulowana prawnie. Dotyczy to zarówno szkód osobowych jak i materialnych.
Wysokość świadczenia w przeliczeniu na procent uszczerbku może być w tym przypadku różna – zależy głównie od rodzaju obrażeń, ich rozległości oraz negatywnych następstw jakie mogą spowodować w przyszłości. .W przypadku polis NNW, czyli indywidualnych, wysokość świadczenia za uszczerbek na zdrowiu jest zupełnie inna. W odróżnieniu od OC, NNW są regulowane nie kodeksem cywilnym a tzw. OWU (Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia), które jest różne dla każdego wariantu polisy. W zależności od tego, który wariant jest przez nas wybrany i opłacany – zostanie przeliczone należne nam odszkodowanie. Z reguły kwoty wypłacane z polis NNW są kilkukrotnie mniejsze niż sama suma ubezpieczenia.

Reasumując kwoty odszkodowania za ten sam uszczerbek na zdrowiu, dochodzone z polis OC oraz NNW będą całkowicie różne – z czego suma z OC zdecydowanie wyższa.

Aby złożyć zgłoszenie szkody i uzyskać świadczenie, konieczne jest zgromadzenie szczegółowej dokumentacji potwierdzającej:

  • okoliczności powstania szkody (wypadek komunikacyjny, w pracy, w rolnictwie, potknięcie/poślizgnięcie, w tym: notatki służb ratunkowych i porządkowych z miejsca zdarzenia),
  • rodzaj doznanych obrażeń (szczegółowa dokumentacja medyczna począwszy od pierwszej konsultacji zaraz po wypadku: karty, wypisy, skierowania, opinie lekarskie),
  • poniesione koszty leczenia (rachunki i faktury za leki, środki ortopedyczne, konsultacje),
  • koszty dojazdów na wizyty lekarskie,
  • utratę dochodów z powodu wypadku,
  • koszty opieki nad poszkodowanym (świadczone przez osoby trzecie, w tym najbliższych).

Najważniejszym roszczeniem jest jednak samo zadośćuczynienie, którego wysokość jest ściśle uzależniona od rodzaju doznanych obrażeń, ich rozległości oraz rokowań na przyszłość. Kwota roszczenia jaką można tutaj uzyskać nie jest z góry określona ani stała – niemniej jednak może oscylować wokół kwoty ok 2000zł za 1% przyznanego uszczerbku.

Autor: Izabela Stryjewska, Specjalista ds. szkód osobowych