Poślizgnięcie, potknięcie

Poślizgnięcie, potknięcie

Zaniedbania w miejscach publicznych

Powodem wypadków w miejscach publicznych – takich jak sklepy, urzędy, chodniki, przejścia dla pieszych – jest bardzo często zaniedbanie lub zaniechanie działania przez osoby (instytucje czy firmy) odpowiedzialne za zachowanie miejsc w sposób przystępny i bezpieczny do użytkowania. Jeżeli administrator lub właściciel nieruchomości nie zastosował należytych środków bezpieczeństwa, nie dba o konserwację i przegląd – wówczas istnieją podstawy prawne do dochodzenia wszelkich odszkodowań za szkody wywołane następstwem wypadku.

Poślizgnięcia i potknięcia na chodnikach

Upadki na chodnikach są bardzo częstym powodem urazów takich jak złamania i skręcenia. Do poślizgnięć dochodzi najczęściej podczas zimy. Nieposypane solą lub piaskiem chodniki są niebezpiecznie śliskie i mogą być bezpośrednim powodem upadku. Jeżeli na skutek upadku poszkodowany dozna szkody ma prawo ubiegać się o należne odszkodowania od zarządcy chodnika lub właściciela posesji przyległej do miejsca wypadku. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłacenie odszkodowań z powodu poślizgnięć będzie samorząd gminy lub miasta, do którego obowiązków należy utrzymanie chodników w czystości. Jeżeli jednak gmina wynajęła firmę, której obowiązkiem jest odśnieżanie i posypywanie chodników piaskiem – wówczas do wypłaty odszkodowania zobowiązana będzie firma utrzymująca czystość.

Potknięcia na chodnikach

Potknięcia na chodnikach są również efektem zaniedbań władz samorządowych lub administratorów chodników. Efektem potknięcia może być złamanie ręki lub nogi, za które poszkodowany może otrzymać zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia oraz inne świadczenia zależne od doznanych szkód. Powodem potknięcia może być zły stan chodnika – wyszczerbienie płyty, dziura, wystające pręty lub “uszka” pozostawione po konstrukcji chodnika z wielkich płyt betonowych. Jeżeli wypadek jest efektem złego stanu chodnika wówczas poszkodowany może rozpocząć starania o odszkodowanie.

Upadki ze schodów

Do upadków ze schodów dochodzi w czasie użytkowania schodów prowadzących do różnego rodzaju budynków. Zgodnie z obowiązującym prawem właściciel lub administrator budynku jest zobowiązany do dbania o stan techniczny i bezpieczeństwo użytkowania również schodów. Jeżeli upadłeś ze schodów, których stan techniczny wskazywał na niezdatność do użytku (wyszczerbione schody, brak stopni, źle wymierzona szerokość i wysokość stopni) możesz ubiegać się o odszkodowanie.

Uderzenie przez spadające przedmioty

Obecnie coraz więcej czasu spędzamy w galeriach handlowych, supermarketach i sklepach, gdzie również jesteśmy narażeni na wypadki. Obsługa sklepu zobowiązana jest do zapewnienia nam bezpieczeństwa i komfortu podczas zakupów. Jeżeli jednak podczas zakupów zostaniesz uderzony przez spadający z regału lub półki przedmiot, możesz rościć należne odszkodowanie.

Odszkodowanie za poślizgniecie lub potknięcie za granicą

Nasze Biuro występuje o odszkodowania dla poszkodowanych na skutek potknięć i poślizgnięć w takich krajach jak Anglia, Walia, Szkocja czy Irlandia. Jeżeli uległeś wypadkowi w tych krajach możesz liczyć na nasza bezpłatną pomoc – uzyskasz 100% odszkodowania, bez potrąceń prowizji.

Odszkodowanie za poślizgnięcie lub potkniecie w Polsce

Nasi adwokaci występują o odszkodowania za poślizgnięcia i potknięcia w miejscach publicznych w Polsce. Jeżeli podmiot zobowiązany do pokrycia szkody odmawia wypłaty odszkodowania kierujemy sprawę na drogę sądową i reprezentujemy Klientów do momentu uzyskania odszkodowania.

O jakie odszkodowania możesz ubiegać się po wypadku w miejscu publicznym: