Zgłoszenie roszczeń za błąd medyczny do Komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

Czym jest zdarzenie medyczne?

Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych działające przy Urzędzie Wojewódzkim mają za zadanie ustalenie, czy nastąpiło zdarzenie medyczne skutkujące zagrożeniem życia lub zdrowia pacjenta, uszczerbkiem na jego zdrowiu lub zgonem.

Zdarzenie medyczne – to każde niezgodne z aktualną wiedzą i sztuką medyczną postępowanie lekarza lub członka personelu medycznego, którego skutkiem jest zakażenie, błędna diagnoza, lub nieprawidłowy proces leczenia pacjenta, także zastosowanie niewłaściwych leków powodujące uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć pacjenta.

Jak zgłosić błąd medyczny do komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych?

Aby zgłosić sprawę do rozpatrzenia przez wojewódzką komisję należy złożyć pisemny wniosek o orzeczenie zaistnienia zdarzenia medycznego.

Wniosek powinien wskazywać na rodzaj zdarzenia medycznego (błędu medycznego) oraz jego konsekwencje dla pacjenta, a także zawierać propozycję odszkodowania. Dodatkowo do wniosku należy załączyć wszystkie dowody w sprawie – w tym pełną dokumentację medyczną z prowadzonego leczenia. Koszt opłaty od wniosku to 200zł.

Wniosek może złożyć bezpośrednio sam poszkodowany pacjent, jego przedstwiciel ustawowy ( gdy pacjent jest osobą niepełnoletnią), pełnomocnik, albo w przypadku zgonu – spadkobiercy. Jeśli spadkobierców jest kilku – wniosek składa jeden z nich na podstwie pełnomocnictwa udzielonego mu przez wszystkich uprawnionych.

Należy pamiętać, że wniosek składa się do komisji wojewódzkiej zgodnie z siedzibą szpitala, w którym doszło do zdarzenia, nie zaś miejsca zamieszkania Poszkodowanego.

Wniosek należy złożyć w terminie 1 roku od daty, gdy poszkodowany dowiedział się o szkodzie, jednak nie dłużej niż 3 lata od zaistnienia samego zdarzenia medycznego. Komisje rozpatrują wnioski dotyczące zdarzeń medycznych zaistniałych po 1 stycznia 2012 r.

Wniosek musi zawierać:

 • dane pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika oraz wszystkich spadkobierów ( w przypadku śmierci pacjenta) w tym także adres do doręczeń
 • dane podmiotu medycznego – szpitala w którym doszło do zdarzenia medycznego
 • wskazanie zdarzenia medycznego ( błędu medycznego)
 • uzasadnienie wniosku – przedstawienie skutków zdarzenia medycznego
 • propozycję wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia
 • dowody na wystąpienie zdarzenia medycznego
 • potwierdzenie opłaty od wniosku

Zawarte we wniosku propozycje wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia nie powinny być wyższe niż:

 • 100 000zł w przypadku zakażdenia, uszkodzenia ciala lub rozstroju zdrowia
 • 300 000zł w przypadku zgonu pacjenta

Wniosek składa sie w 3 egzemplarzach załączając wszystkie dowody, dokumenty medyczne oraz potwierdzenie opłaty od wniosku.  W przypadku braków formalnych lub dowodowych niekompletny wniosek może zostać odrzucony – zostaje on wtedy zwrócony wnioskodawcy bez rozpatrzenia.

Przyjęty kompletny wniosek jest przekazywany do szpitala oraz do jego ubezpieczyciela. Każdy z podmiotów ustosunkowuje się do skierowanych zarzutów oraz przekazuje swoje stanowisko Komisji.

W przeciągu 4 miesięcy od zgłoszenia Komisja rozpatruje złożony wniosek na podstawie dowodów przesłanych przez wnioskodawcę ( pacjenta) oraz dokumentacji, wyjaśnień i opinii medycznej szpitala.  Jeśli zachodzą jakiekolwiek wątpliwości w sprawie, możliwe jest także powołanie opinii biegłego ( koszt takiej dodatkowej opinii to 300- 450zł).

Orzeczenie komisji o zdarzeniu medycznym

Komisja może stwierdzić, iż doszło do zdarzenia medycznego, wydając w sprawie orzeczenie o zdarzeniu medycznym, które wraz z uzasadnieniem zostaje przesłane zarówno do pacjenta, szpitala i jego Ubezpieczyciela. W przeciągu 30 dni od otrzymania orzeczenia Ubezpieczyciel szpitala powinien złożyć propozycję dotyczącą wypłaty zadośćuczynienia i odszkodowania. Poszkodowany ma 7 dni od otrzymania propozycji na złożenie pisemnego potwierdzenia, czy propozycję przyjmuje, czy też ją odrzuca.

Koszty postępowania przed komisja przejmuje wtedy na siebie szpital

Komisja może stwierdzić także, iż nie doszło do zdarzenia medycznego, w takim przypadku pacjent ma 14 dni od otrzymania orzeczenia wraz z uzasadnieniem na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek taki komisja rozpatruje w przeciągu 30 dni.

Jeśli ostatecznie komisja nie potwierdzi wystąpienia zdarzenia medycznego – koszty prowadzonego postępowania obciążają wnioskodawcę. Należy zaznaczyć, że ostateczne koszty postępowania przed komisją mogą ulec zwiększeniu nie tylko o koszt opinii biegłego , ale również o koszty związane ze stawiennictwem świadków, ich utracone dochody i koszty dojazdów.

Wypłata odszkodowania za błąd medyczny

W przypadku akceptacji przez pacjenta złożonej propozycji odszkodowania ubezpieczyciel Szpitala wypłaca odszkodowanie w przeciągu 14 dni.  Zgoda na złożoną propozycję powoduje równoczesne zrzeczenie się dalszych roszczeń i stanowi swoistą ugodę z Ubezpieczycielem. Wymaga rozważnej decyzji, gdyż zamyka taże roszczenia związane z dochodzeniem odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

Jeśli komisja orzeknie o zdarzeniu medycznym a ubezpieczyciel nie złoży propozycji odszkodowania w terminie – zmuszony jest wypłacić odszkodowanie zgodnie z wnioskowaną przez pacjenta kwotą.

Niestety komisja nie ma uprawnień do wypowiadania się, czy złożona propozycja jest dla pacjenta korzystna, nie może też przeprowadzać negocjacji lub medacji w sprawie. To sam Poszkodowany musi podjąć decyzję, czy złożona propozycja będzie przez niego przyjęta.

Dodatkowo roszczenia nie obejmują roszczeń rentowych, przyznane odszkodowania i zadośćuczynienie może być tym samym znacznie zaniżone, wobec faktycznie należnych świadczeń.

Warto dodać, iż odrzucenie propozycji odszkodowania nie przesądza o możliwości dochodzenia odszkodowania na drodze cywilnej.  Jednakże koszty takiego postępowania obciążają samego Poszkodowanego (koszt wpisu sądowego wartości 5% kwoty o którą rości, koszty biegłego, koszty obsługi prawnej).

Reasumując postępowanie prowadzone przed Wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest wskazane dla osób, które nie chcą ponosić znacznych kosztów postępowania sądowego, lub nie mają ostatecznej pewności, co do zasadności swoich roszczeń odszkodowawczych. Jest to także postępowanie znacznie szybsze, niż w przypadku długotrwałego procesu sądowego. Jednakże należy liczyć się z faktem, iż odszkodowanie może być znacznie zaniżone lub propozycja ze strony ubezpieczyciela niekorzystna, a jej odrzucenie nie daje szans powrotu do roszczeń lub przeprowadzenia negocjacji. Pozostaje więc jedynie skierowanie roszczeń na drogę sądową.

Autor: Marta Sordon, Specjalista ds. szkód osobowych

Skonsultuj błąd medyczny bezpłatnie.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.