Zadośćuczynienie po wypadku w Niemczech

,
Zadośćuczynienie po wypadku w Niemczech

Osoby uczestniczące w wypadkach komunikacyjnych w Niemczech doznają również szkód niematerialnych (związanych z uszczerbkiem na zdrowiu) oraz materialnych (straty finansowe, koszty leczenia, utracone możliwości). Jeżeli doznałeś szkód w wypadku nie z własnej winy, możesz ubiegać się o poniższe roszczenia.

Zadośćuczynienie za uszczerbek na zdrowiu po wypadku w Niemczech

Jeżeli uczestniczyłeś w wypadku drogowym (samochodowym lub motocyklowym, zostałeś potrącony na rowerze lub jako pieszy) i doznałeś szkód fizycznych lub psychicznych nie z własnej winy, masz prawo ubiegać się o odszkodowanie z polisy OC pojazdu sprawcy wypadku. Jeżeli doznałeś złamań, wstrząsu mózgu, urazu kręgosłupa (skręcenie kręgów szyjnych), urazów klatki piersiowej możesz występować o odszkodowanie. Wysokość zadośćuczynienia zależna jest od wielu czynników, takich jak głębokość doznanych obrażeń, czas trwania leczenia, pobytu w szpitalach, trwałości obrażeń (inwalidztwo lub oszpecenie), wiek osoby poszkodowanej. Zadośćuczynienie można otrzymać już na etapie likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. W przypadku zaniżenia lub nieprzyznania odszkodowania poszkodowany ma prawo skierować sprawę do sądu.

Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji

Jeżeli doznane w wypadku komunikacyjnym obrażenia powodują konieczność leczenia, poszkodowany ma prawo wystąpić o ich zwrot lub wypłatę z góry. Koszty jakie podlegają zwrotowi to m.in. koszty dojazdów na leczenie czy rehabilitację, koszty operacji czy rehabilitacji, koszty medykamentów, opatrunków, w cięższych przypadkach – koszty protez czy zakupu wózka inwalidzkiego.

Roszczenie utraconych dochodów oraz renty

W wielu przypadkach doznane obrażenia wyłączają poszkodowanego z możliwości pracy na dłuższy lub krótszy okres. Jeżeli poszkodowany prowadzi firmę lub jest zatrudniony (forma zatrudnienia nie ma znaczenia), może wystąpić o zwrot dochodów lub korzyści jakie utracił ze względu na niemożność kontynuowania pracy. W przypadku dłuższej niezdolności do pracy ubezpieczyciel zobowiązany do likwidacji szkody powinien przyznać rentę.

Koszty dla bliskich osoby zmarłej

Zgodnie z prawem niemieckim bliscy osoby zmarłej w wypadku mogą ubiegać się o zwrot kosztów pochówku. Jeżeli zmarły wychowywał dzieci mają one prawo do renty.

Wyślij zgłoszenie. Ocenimy Twoją sprawę bezpłatnie.