Wysokość odszkodowania po wypadku

Wysokość odszkodowania po wypadku

Roszczenia o jakie występujemy w imieniu Klientów zależne są od doznanych przez nich szkód i strat na skutek wypadku lub innego zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem obowiązkowym lub dobrowolnym. Ponieważ zdecydowana większość spraw prowadzona przez naszą firmę dotyczy odszkodowań powypadkowych, poniżej przedstawimy krótką charakterystykę czynników mających wpływ na wysokość odszkodowań.

Szkody osobowe

Osoby, które uległy wypadkom doznają bardzo często obrażeń fizycznych. W przypadku szkód na ciele i duszy poszkodowany ma prawo do zadośćuczynienia od sprawcy szkody lub jego ubezpieczyciela. Wysokość odszkodowania z tytułu zadośćuczynienia zależna jest od kilku istotnych czynników.
Wysokość uszczerbku na zdrowiu to podstawowy czynnik, jaki jest oceniany przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia. Na etapie sądowym uszczerbek na zdrowiu jest szacowany przez powołanego przez sąd niezależnego biegłego, który wydaje opinię i odpowiada na pytania zadane przez sąd i strony. Uszczerbek na zdrowiu określany jest poprzez zbadanie obrażeń natury fizycznej i psychicznej doznanych przez poszkodowanego. Generalizując można przyjąć, że im większych obrażeń doznała osoba na skutek wypadku tym wyższe będzie odszkodowania. Naszym zadaniem jako pełnomocnika poszkodowanego jest ocena uszczerbku (m.in. na podstawie dokumentacji medycznej z leczenia obrażeń powypadkowych) oraz wyliczenie sumy roszczenia.
Na wysokość zadośćuczynienia ma wpływ również orzecznictwo sądów powrzechnych oraz Sądu Najwyższego. Przy szacowaniu wysokości odszkodowania należy wziąć pod uwagę stanowisko sądów w podobnych sprawach (podobnym zakresie obrażeń i uszczerbku na zdrowiu).
Przy szacowaniu odszkodowania za doznane obrażenia należy wziąć pod uwagę również takie czynniki jak: długość leczenia poszkodowanego, okres niezdolności do pracy i zarobkowania, brak możliwości spędzania wolnego czasu w preferowany sposób, hobby, wykonywany zawód i wykształcenie.

Utracone korzyści i poniesione koszty

Tak w przypadku szkód osobowych (obrażeń fizycznych) jak i w przypadku szkód majątkowych (uszkodzenia pojazdu, mienia), poszkodowany może również ponosić dodatkowe koszty związane z wypadkiem oraz utracić możliwości zarobkowania czy podjęcia pracy. Zgodnie z obowiązującym prawem sprawca szkody lub jego ubezpieczyciel mają obowiązek zwrócić wszelkie koszty poniesione na leczenie i rehabilitację poszkodowanego. Zwrot kosztów dotyczy także kosztów holowania, parkingowania pojazdu, dojazdów do lekarzy czy zwrotu za zniszczone rzeczy. Jeżeli poszkodowany utracił dochód lub możliwość zarobku może również wystąpić o należne odszkodowania. Wystąpienie szkody z tytułu kosztów związanych z wypadkiem może znacznie zawyżyć całość przyznanego odszkodowania.

Szkody majątkowe – na pojeździe

Jeżeli w wypadku uszkodzony został samochód lub inny pojazd należący do poszkodowanego, ma on prawo żądać zwrotu kosztów naprawy (lub w przypadku nieopłacalności naprawy – odszkodowania z tytułu szkody całkowitej). Wysokość roszczenia za uszkodzony majątek (samochód, czy dom) zależy wprost od kosztów przywrócenia rzeczy do stanu sprzed wypadku.

Bezpłatna analiza sprawy

Dokładna wycena roszczeń możliwa jest tylko i wyłącznie na podstawie pełnej dokumentacji szkodowej – diagnozującej obrażenia w zakresie szkody osobowej jak i wycen z zakresu szkód na pojeździe. Jeżeli jesteś zainteresowany analizą, skontaktuj się z nami.