Wypadek przy pracy w Anglii i Walii

,
Wypadek przy pracy w Anglii i Walii

O odszkodowanie za wypadek przy pracy w Anglii i Walii może ubiegać się każda osoba, która uległa wypadkowi nie z własnej winy. Do wypadku może dojść z powodu zaniedbań pracodawcy lub innych pracowników. Jeżeli doznałeś szkód fizycznych, psychicznych oraz materialnych na skutek wypadku, możesz liczyć na naszą pomoc w uzyskaniu odszkodowania.

Kiedy możesz mieć prawo do odszkodowania?

Prawo do odszkodowania po wypadku przy pracy przysługuje osobom, które doznały szkód nie z własnej winy. Roszczenia nie będą przysługiwały osobom, które nie stosują się do przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli jednak do wypadku doszło z powodu oczywistych zaniedbań lub zaniechań pracodawcy, a także innych pracowników – może przysługiwać Ci prawo do wniesienia roszczeń. Wypadek w Anglii na wysokości (upadek z drabiny, z dachu, podczas pracy na budowie), gdzie poszkodowany nie przeszedł odpowiedniego szkolenia, nie otrzymał narzędzi i urządzeń zabezpieczających jego życie i zdrowie, zostanie uznany za wypadek z winy pracodawcy i poszkodowany może uzyskać odszkodowanie.

Do odszkodowania będziesz miał prawo gdy:

 • nie przejdziesz odpowiedniego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w pracy;
 • nie otrzymasz odpowiedniego ubrania ochronnego;
 • pracodawca nie wyposaży Cię w narzędzia do wykonywania pracy;
 • otrzymasz narzędzia niesprawne i niebezpieczne;
 • pracujesz na maszynie, która nie posiada wyłączników bezpieczeństwa lub pozbawiona jest ochronnej obudowy;
 • nie posiadasz rękawic, okularów, kasku, innych środków ochrony ciała;
 • wykonujesz sam pracę na stanowisku wielozadaniowym bez odpowiedniego nadzoru;
 • podnosisz przedmioty o gabarytach i cięższe przekraczającym dopuszczalne normy.

Odszkodowanie z OC firmy

Większość pracodawców prowadzących działalność na terenie Anglii i Walii posiada wykupione ubezpieczenie OC firmy. Jeśli na terenie zakładu pracy dojdzie do wypadku, poszkodowany pracownik może domagać się wypłacenia odszkodowania z OC pracodawcy. Jeżeli doznałeś szkody i nie wiesz jakie czynności należy wykonać aby uzyskać odszkodowanie – skontaktuj się z nami. Bezpłatnie poprowadzimy Twoją sprawę.

Obowiązek zgłoszenia wypadku przy pracy

Pracodawca zobowiązany jest bezzwłocznie zgłosić wypadek do Health Service Executive (Urzędu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa) oraz odnotować go w Accident Book (Księdze Wypadków). Jeżeli Twój pracodawca nie wykonał obowiązku w tym zakresie należy przypuszczać, iż jest świadom własnej odpowiedzialności za spowodowane szkody. W takim przypadku najlepiej poprosić na piśmie o odnotowanie zdarzenia i wezwanie odpowiednich służb, które zbadają przyczyny wypadku. Poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie wypadku.

Zwolnienie z pracy w Anglii

Nasi Rodacy bardzo często spotykają się z agresywnym zachowaniem pracodawców i innych pracowników po wypadku w Anglii. Pracodawcy często podejmują się najrozmaitszych “chwytów” aby uniemożliwić pracownikowi wniesienie roszczeń. W pierwszej chwili po wypadku poszkodowany jest proszony o złożenie fałszywych zeznań i oświadczeń, czasami do przyznania się do winy. Jeżeli zostałeś zmuszony do podpisania dokumentu nieznanej treści zgłoś się do nas. Nadal możemy podjąć się analizy sprawy i uzyskać należne odszkodowania! Najpoważniejszą konsekwencją ze strony pracodawcy za wniesienie roszczeń jest zwolnienie z pracy. W tym miejscu zaznaczyć wypada, iż takie działania są nielegalne i niesłusznie zwolniony pracownik może ubiegać się o odszkodowanie również z tego tytułu. Nasi Klienci spotykają się również z presją psychiczną pracodawców i innych pracowników. Prosimy o nie uleganie tego typu działaniom i podjęcie niezwłocznego kontaktu z naszym Biurem.

Rodzaj przysługujących roszczeń

Po wypadku przy pracy w Anglii możesz mieć prawo do odszkodowania za doznane obrażenia fizyczne i psychiczne, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, rent oraz utraconych dochodów. Wysokość odszkodowań oraz ich zakres zależny jest od wypadku i doznanych szkód. Nasi konsultanci pomogą CI zebrać wszelkie niezbędne dokumenty do udowodnienia roszczenia, a Twoją sprawę poprowadzi bezpłatnie angielski adwokat.

Czy mogę otrzymać odszkodowanie jeżeli pracowałem nielegalnie?

Pracownicy zatrudnieni nielegalnie, którzy ulegli wypadkowi przy pracy również mają prawo do uzyskania odszkodowania! Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy wszystkim pracownikom pracującym na terenie zakładu, nawet tym zatrudnionym nielegalnie. Brak odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne czy podatków nie zwalnia pracodawcy od obowiązków wynikłych z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Odszkodowania dla rodziny po śmierci bliskiej osoby

O odszkodowanie mogą ubiegać się członkowie rodziny zmarłego w wypadku przy pracy pracownika. Odszkodowanie takie powinno pokrywać koszty pochówku oraz ewentualnej hospitalizacji zmarłego. Bliscy zmarłej osoby uprawnieni są również do uzyskania odszkodowania w przypadku, gdy zmarły był jedynym żywicielem rodziny. Nasi adwokaci uzyskują renty dla niepełnoletnich dzieci oraz małżonków zmarłego na skutek wypadku.

Jak zachować się po wypadku przy pracy w Anglii:

 • poinformuj o wypadku przełożonych;
 • nie podpisuj jakichkolwiek dokumentów i zaświadczeń związanych z wypadkiem jeżeli nie znasz ich treści (np. wpis do księgi wypadków);
 • w przypadku słabej znajomości języka warto skorzystać z usług tłumacza;
 • zgłoś się do lekarza w celu dokonania obdukcji i sporządzenia dokumentacji medycznej odniesionych wskutek wypadku obrażeń;
 • zabezpiecz miejsce wypadku oraz dowody winy (jeśli istnieje taka możliwość warto zrobić kilka zdjęć miejsca wypadku, poproś o to znajomych z pracy);
 • zbierz zeznania świadków wypadku;
 • podejmij leczenia i rehabilitację;
 • zbieraj dowody poniesionych kosztów.

Najczęstsze wypadki przy pracy w gastronomii i hotelarstwie

Upadki, poślizgnięcia, poparzenia, ukłucia i zranienia ostrymi narzędziami to najczęstsze wypadki, które przytrafiają się Polakom podejmującym pracę w restauracjach, pubach i barach na terenie Anglii lub Walii. Najczęstszą ich przyczyną są zaniedbania pracodawcy związane ze złą organizacją miejsca pracy. Zaplecza lokali gastronomicznych są najczęściej zatłoczone. Pracownicy działają w pośpiechu, co wpływa na zmniejszenie ostrożności i zwiększa ryzyko wystąpienia wypadku.

Wypadek na farmie, w rolnictwie w Anglii

Do najczęściej występujących na farmach wypadków zaliczyć można: potknięcia, upadki z wysokości oraz wypadki z udziałem maszyn rolniczych. Często dochodzi do zmiażdżeń lub amputacji kończyn, złamań oraz stłuczeń. Głównymi przyczynami wypadków na farmach są: wadliwie działający sprzęt i maszyny rolnicze, nieodpowiednia organizacja miejsca pracy, przemęczenie spowodowane pracą ponad siły oraz zatrudnianie niewykwalifikowanych pracowników.

Wypadek w przemyśle w Anglii (wypadek w fabryce)

Wielu Polaków migrujących w celach zarobkowych do Wielkiej Brytanii znajduje zatrudnienie w fabrykach lub zakładach przemysłowych. Pracodawcy często dopuszczają się poważnych zaniedbań związanych z wyposażeniem pracowników w odpowiedni sprzęt oraz odzież ochronną (kaski, buty, maski czy okulary i rękawice ochronne).

Wypadek na budowie w UK

Wypadki na budowach z pewnością można zaliczyć do najgroźniejszych wypadków przy pracy. Upadki z wysokości, uderzenie przez spadające z góry elementy konstrukcyjne, potknięcia, porażenia prądem oraz groźne wypadki z udziałem maszyn budowlanych.

Każdy pracodawca zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom bezpiecznego środowiska pracy, a do wypadków dochodzi najczęściej z powodu zaniedbań, których dopuszcza się pracodawca lub współpracownicy.

Podstawą bezpiecznego środowiska pracy jest przestrzeganie zasad BHP. Dotyczy to, m. in. wyposażenia pracowników w odzież ochronną oraz sprzęt, przeprowadzanie regularnych kontroli maszyn budowlanych, przeprowadzanie szkoleń dotyczących zasad BHP oraz obsługi sprzętu, stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.