Roszczenia po śmierci bliskiej osoby - zadośćuczynienie a stosowne odszkodowanie

,
Roszczenia po śmierci bliskiej osoby - zadośćuczynienie a stosowne odszkodowanie

Dochodząc swoich praw możesz oprzeć swoje roszczenia o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące  zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby (Art. 446.§4. Kodeksu cywilnego), jak również stosownego odszkodowania po śmierci bliskiej nam osoby (Art. 446.§ 3 Kodeksu cywilnego). Są to odszkodowania bardzo do siebie podobne, jednak w  analizie i postępowaniu tych dwóch roszczeń  pojawia się wiele różnic, które poniżej przedstawię.

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby

Zadośćuczynienie po śmierci bliskiej osoby należy się w sytuacji, gdy na skutek zdarzenia z winy innej osoby (np. wypadku drogowego, czy też wypadku przy pracy) zmarła bliska osoba, z którą łączyły Cię więzi psychicznie, emocjonalnie,, rodzinnie. Roszczenie to będzie przysługiwało, jeśli odpowiedzialność za śmierć osoby bliskiej ponosi druga strona np. pracodawca lub sprawca wypadku drogowego, wówczas możesz dochodzić odszkodowania z OC pracodawcy lub pojazdu sprawcy wypadku.

Zgodnie z art. 446 § 4 k.c.

Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.” Przepis ten został znowelizowany w dniu 30 maja 2008. Natomiast zaczął obowiązywać po 02.08.2008. W rozumieniu tego przepisu o zadośćuczynienie mogą ubiegać się osoby bliskie zmarłemu na skutek zdarzenia mającego miejsce po dniu 02.08.2008.

Na podstawie jakich dowodów wnosić o zadośćuczynienie?

Aby móc ubiegać się o zadośćuczynienie należy przedstawić dokumenty świadczące o pokrewieństwie z osobą zmarłą, akt zgonu, akt małżeństwa (w przypadku gdy roszczenia dochodzi, któryś z współmałżonków). Dodatkowo należy przedstawić potwierdzenie zameldowania poszkodowanego z uprawnionym. W wycenie roszczenia oraz ustaleniu szkody niezbędna jest również dokumentacja medyczna świadcząca o zmianach na psychice osoby ubiegającej się o roszczenie. Śmierć bliskiej osoby jest bardzo dużym przeżyciem i wstrząsem, co może nieodwracalnie odbić się na  psychice. Dlatego też przy ubieganiu się o odszkodowanie z tytułu zadośćuczynienia ważną rolę odgrywa tutaj sfera emocjonalna, psychiczna, która łączyła poszkodowanego z uprawnionym, jak również dokumentacja z poradni psychologicznej lub psychiatrycznej.

Stosowne odszkodowanie za pogorszenie sytuacji finansowej po śmierci osoby bliskiej

Drugą możliwością roszczenia po śmierci bliskiej nam osobie jest stosowne odszkodowanie, które należy się osobom, które finansowo wspierał zmarły. Jest to roszczenie bardzo podobne do zadośćuczynienia po śmierci bliskiej osoby. Dotyczy jednak w dużej mierze wsparcia finansowego ze strony bliskiej osoby. O stosowne odszkodowanie mogą ubiegać się: żona, narzeczona, dzieci, a także osoby, które nie zaliczane są do rodziny a zmarły wspierał je finansowo. Jednak aby uzyskać takie roszczenie należy okazać wszelkie dokumenty, które potwierdzają pogorszenie naszej sytuacji życiowej po śmierci bliskiej osoby.

Przykład: W wyniku wypadku drogowego, bądź w wypadku przy pracy zginął mąż i ojciec. Tylko on pracował i utrzymywał rodzinę finansowo: opłacał rachunki, żywił domowników, ubierał, opłacał szkoły oraz inne zobowiązania. Żona zajmowała się domem i dziećmi nie pracowała przed zdarzeniem, w którym zginął jej współmałżonek i w chwili jego śmierci znacznie pogorszyła się jej sytuacja finansowa wówczas może się ona  ubiegać o stosowne odszkodowanie. W takiej sytuacji również dzieci mogą starać się o stosowne odszkodowanie jeśli były w wieku szkolnym, nie pracowały i były na utrzymaniu ojca. Zarówno żona jak i dzieci będą musiały okazać wszelkie dokumenty potwierdzające fakt, że to właśnie zmarły ojciec był jedynym żywicielem rodziny (faktury, paragony, rachunki za gaz, prąd, wodę, czynsz, Internet, telefon). Natomiast jeśli osoba spokrewniona ze zmarłym przed jego śmiercią mieszkała sama i pracowała samodzielnie na swoje utrzymanie to stosowne odszkodowanie po śmierci bliskiej osoby w takiej sytuacji nie będzie przysługiwało. W takiej sytuacji mamy do czynienie z brakiem realnego pogorszenia sytuacji finansowej, jak i życiowej osoby spokrewnionej.

Podsumowując: przyznając zadośćuczynienie mamy na myśli rekompensatę szkody jaką ponieśli bliscy osoby zmarłej w wypadku. Tutaj nie należy oceniać pokrewieństwa typowo formalnie, ale przede wszystkim na podstawie istniejącego faktycznie stosunku bliskości jaki jest pomiędzy osobami, które pozostają we wzajemnych relacjach emocjonalnych (macocha, ojczym, związki nieformalne w tym konkubinat, jeśli zostaną udowodnione więzi emocjonalne). Zadośćuczynienie dotyczy głównie sfery psychicznej i emocjonalnej jaka łączyła uprawnionego z osobą zmarłą. Natomiast w przypadku stosownego odszkodowania mamy do czynienia z rekompensatą pogorszenia się finansowej sytuacji życiowej osób bliskich, jak również zaspokojenie wszystkich istniejących wymiernych szkód jakie ponieśli poszkodowani na skutek straty bliskiej osoby. Stosowne odszkodowanie należy się osobom najbliższym zmarłego tj. dzieciom, żonie, rodzicom, macocha, ojczym. Oba te roszczenia można  łączyć ze sobą. Jednak, aby je pozyskać należy okazać odpowiednie dokumenty, które świadczą o łączących nas więziach ze zmarłym. Bez odpowiedniej dokumentacji dochodzenie roszczeń z tytułu zarówno zadośćuczynienia, jak i stosownego odszkodowania po śmierci bliskiej osoby będzie nie możliwe.

Pomożemy Ci i Twoim bliskim uzyskać należne odszkodowanie. Napisz do nas.