Regres ubezpieczeniowy

,
Regres ubezpieczeniowy

Zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zm.) ubezpieczycielowi oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu przysługuje prawo do zgłoszenia roszczenia regresowego do sprawcy szkody. Ustawa przewiduje sytuacje, w których regres jest zasadny.

Kiedy możesz otrzymać roszczenie regresowe?

  • Jeżeli wyrządziłeś szkodę umyślnie;
  • Jeżeli szkoda została wyrządzona pod wpływem alkoholu lub środków odurzających (w rozumieniu prawa o przeciwdziałaniu markomanii);
  • Jeżeli sprawca wszedł w posiadanie pojazdu na skutek popełnienia przestępstwa;
  • Jeżeli nie posiadałeś uprawnień do kierowania pojazdem (poza przypadkiem, gdy ścigałeś osobę, która popełniła przestępstwo lub starałeś się ratować ludzkie życie);
  • Jeżeli zbiegłeś z miejsca zdarzenia.

Roszczenie regresowe oznacza, iż zakład ubezpieczeń lub UFG żąda zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania (z polisy OC pojazdu) od sprawcy szkody, który doprowadził do szkody na skutek działania jednego z wymienionych powyżej.

W zakresie oferowanej usługi adwokaci Kancelarii Campter reprezentują Klienta w stosunku do regredienta (zakładu ubezpieczeniowego lub UFG) na etapie sądowym lub przedsądowym. Ze względu na specyfikę usługi nasze wynagrodzenie jest płatne z góry.