Przystosowanie domu lub mieszkania osoby niepełnosprawnej po wypadku

,
Przystosowanie domu lub mieszkania osoby niepełnosprawnej po wypadku

W jednym z wcześniejszych artykułów przytaczaliśmy przykład Pana Adama, który uległ poważnemu wypadkowi, wskutek którego doznał poważnych urazów czaszkowo-mózgowych. W związku niepełnosprawnością poszkodowanego jego życie i jego najbliższych stanęło na głowie. Pan Adam w związku wypadkiem komunikacyjnym z dnia na dzień stał się osobą niepełnosprawną. Wraz z rodziną musiał codziennie zmagać się z problemami w funkcjonowaniu we własnym mieszkaniu, który nie nie był przystosowany do jego nowej sytuacji życiowej. Niestety normalny, zdrowy człowiek często nie zdaje sobie sprawy, iż przemieszczanie się z jednego pomieszczenia do drugiego, bądź nawet otwarcie szafki w kuchni może być nie lada wyczynem.

Podstawa prawna roszczenia jakim jest przystosowanie domu lub mieszkania

Art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego (kc) mówi jasno o “wszelkich kosztach wynikłych w związku z uszkodzeniem ciała lub wywołaniem rozstroju zdrowia”. Przepis ten obejmuje koszty przystosowania pomieszczeń (domu/mieszkania) do indywidualnych potrzeb poszkodowanego jakie pojawiły się po wypadku.

Sposoby przystosowania mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego

Wprowadzenie udogodnień mieszkaniowych zależny przede wszystkim od indywidualnych preferencji, stanu zdrowia oraz stopnia niepełnosprawności poszkodowanego w wypadku. Bardzo często niezbędne jest:

  • przerobienie łazienki (np. montaż brodzika najazdowego), ubikacji;
  • likwidacja progów;
  • wykonania podjazdów, pochylni dla niepełnosprawnych;
  • montaż maty grzewczej pod chodnikiem/podjazdem;
  • wymiana na drzwi o szerokości 90 cm;
  • obłożenie ścian do wysokości 2 m glazurą;
  • zamontowania windy (zewnętrznej lub wewnętrznej).

Zgłoszenie szkody i proces likwidacji szkody

Żona Pana Adama (jako opiekun osoby ubezwłasnowolnionej) postąpiła zgodnie z procedurą zgłaszając koszty adaptacji lokalu mieszkalnego. Czyli wskazała w zgłoszeniu szkody koszty jakie poniosła już na podstawie imiennych faktur lub paragonów. Do wezwania do zapłaty dołączyła również zdjęcia wykonane przed inwestycją i po niej. W przypadku elementów, których nie udało się zrealizować z powodu braków środków finansowych, przygotowując zgłoszenie do ubezpieczyciela (OC komunikacyjne) sprawcy zdarzenia przedłożyła zdjęcia obecnego stanu rzeczy oraz kosztorys przystawania pomieszczenia do potrzeb niepełnosprawnego małżonka. Kosztorys był przygotowany przez fachowca zajmującego tego typu remontami. Ubezpieczyciel wydał decyzję zgodnie z prawem czyli w ciągu 30 dni od momentu zarejestrowania wpływu zgłoszenia. Niestety jak to często bywa nie wykonana modernizacja nie została uznana przez ubezpieczyciela. Z tym elementem po złożonej reklamacji Pani Iwona (żona Pana Adama) w imieniu męża musiała wejść na drogę sodową aby zostały roszczenia uznane i wypłacone.

Zadośćuczynienie dla osoby niepełnosprawnej po wypadku drogowy

Biorąc pod uwagę polskie prawo, osoba która została poszkodowana w wyniku wypadku ma prawo do zadośćuczynienia za ból i cierpienie czyli zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Roszczenie to zgłasza się ubezpieczycielowi sprawcy wypadku, posługując się m. in. oświadczeniem o negatywnych skutkach zdarzenia, które przygotowuje i własnoręcznie podpisuje poszkodowany. Co w sytuacji gdy mamy do czynienia z poszkodowanym w stanie wegetatywnym czy pół wegetatywnym, który nie jest wstanie sam zgłosić swoją szkodę.

Osoba pełnoletnia, która nie może w pełni a przede wszystkim świadomie dokonywać czynności prawnych, ze względu na swój stan zdrowia (brak kontaktu z otoczeniem), nie może samodzielnie dochodzić roszczeń. Nie jest w stanie udzielić pełnomocnictwa, wytoczyć powództwa itd., „osoba całkowicie ubezwłasnowolniona może czynności procesowe podejmować wyłącznie przez ustanowionego opiekuna”. Dotyczy to wszystkich czynności procesowych, a więc nie tylko wytoczenia powództwa, ale także wszelkich innych czynności w toku postępowania sądowego” (postanowienie SN z 3 kwietnia 1981 r., IV CZ 38/81). Dlatego też z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o ubezwłasnowolnieniu, poszkodowany traci zdolność do czynności prawnych i zdolność procesową, a co za tym idzie – w jego umieniu występuje opiekun przygotowując odpowiednie oświadczenie.

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie

Postępowanie o ubezwłasnowolnienie prowadzone jest przez sąd okręgowy w składzie 3 sędziów zawodowych (art. 544 Kodeks postępowania cywilnego – kpc). Właściwym dla rozpatrzenia sprawy jest sąd miejsca zamieszkania osoby, której dotyczy wniosek, a w braku miejsca zamieszkania – sąd miejsca jej pobytu. Postępowanie o ubezwłasnowolnienie wszczynane jest tylko i wyłączenie na wniosek małżonka osoby, której dotyczy wniosek o ubezwłasnowolnienie lub krewnych w linii prostej, rodzeństwo oraz przedstawiciela ustawowego.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. sieci sprzedaży

Skonsultuj bezpłatnie swoje roszczenia o rentę na zwiększone potrzeby.