Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Hiszpanii

,
Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Hiszpanii

Złamania, urazy głowy i kręgosłupa, uszkodzenia kończyn to najczęstsze urazy jakie pojawiają się w związku z wypadkiem przy pracy nie tylko w fabrykach. Niestety poszkodowani Polacy nie zawsze wiedzą jakie przysługują im w razie wypadku przy pracy i jak ubiegać się o odszkodowanie w związku z nim. Na początek warto wiedzieć, że każdy pracodawca powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie na wypadek wypadku przy pracy swojego pracownika.

Kiedy ma miejsce wypadek przy pracy w Hiszpanii?

Aby wypadek został uznany za wypadek przy pracy, musi istnieć związek (przyczynowo-skutkowy) między szkodą poniesioną przez pracownika a wykonywaną pracą. Zdarzenie to powinno być bezpośrednio lub pośrednio przyczyną urazu. Jeśli ten związek nie istnieje, wypadek nie będzie uważany za wypadek przy pracy. Pod wypadki przy pracy podciąga się również inne sytuacje opisane w (hiszpańskiej) ustawie, takie jak wypadki, w drodze do i z pracy.

Rodzaje roszeń po wypadku przy pracy

W Hiszpanii poszkodowanemu pracownikowi przysługuje seria świadczeń, które pojawią się w razie wypadku przy pracy:

  • Opieka zdrowotna (asistencia sanitaria) czyli leczenie, interwencje chirurgiczne i rehabilitacja do czasu powrotu do zdrowia;
  • Rezerwa na tymczasową niezdolność do pracy (prestación por incapacidad tempora) jest to kwota, która wynosi 75% podstawy regulacyjnej, od dnia następującego po zdarzeniu;
  • Odszkodowanie za śmierć (indemnización por fallecimiento) czyli w przypadku śmierci poszkodowanego pracownika, jego żona i dzieci będą uprawnione do zryczałtowanej rekompensaty za śmierć;
  • Rekompensata za trwałą niepełnosprawność (indemnización por incapacidad permanente) czyli niepełnosprawność, która uniemożliwia pracę, wówczas mamy do czynienia ze stałym świadczeniem rentowym;
  • Odszkodowanie za nieszkodliwe obrażenia (indemnización por lesión no invalidante) czyli urazy lub okaleczenia obliczane na podstawie odpowiedniej skali;
  • Rekompensata za porozumienie (indemnización por convenio), mowa tu o pracowniczych układach zbiorowych które zapewniają rekompensatę na rzecz pracowników w razie wypadku przy pracy;
  • Odszkodowanie za odpowiedzialność cywilną pracodawcy (indemnización por responsabilidad civil del empresario), czyli razie wypadku spowodowanego brakiem środków bezpieczeństwa w firmie może dochodzić odszkodowania za odpowiedzialność cywilną pracodawcy.

Procedura postępowania po wypadku przy pracy w Hiszpanii

Poszkodowany pracownik w wypadku przy pracy powinien jak najszybciej zgłosić zdarzenie i obrażenia swojemu pracowały lub przełożonemu lub upoważnionemu personelowi. Następnie informacja o wypadku powinna zostać przekazana przez pracodawcę do hiszpański inspekcji pracy. Zwykle w takich przypadkach inspektor pracy odwiedza miejsce wypadku w ciągu jednego dnia od zgłoszenia.

W przypadku, gdy inspektor uzna, że obrażenia są poważne i że firma nie podjęła niezbędnych środków bezpieczeństwa, sporządza raport o wykroczeniu. Gdy poszkodowany pracownik nie zgadza się z decyzją inspektora pracy który nie interweniuje, może wnieść skargę do Inspekcji Pracy. Oprócz tego roszczenia można wszcząć postępowanie sądowe przed sądami karnymi i pracy, w zależności od okoliczności każdego przypadku.

Po zakwalifikowaniu zdarzenia jako wypadek przy pracy oraz wskazania winny pracodawcy, należy zgłosić się do jego ubezpieczyciela.

Odpowiedzialność odszkodowawczą pracodawcy rozumie się jako świadczenie dodatkowe. Jest to rekompensata przyznana przez tak zwane zabezpieczenie społeczne, mające na celu pokrycie straty moralnej nie kompensowanej przez inne świadczenia. Podstawą jest warunek aby świadczenie to nie doprowadziło do wzbogacenia pracownika z powodu wypadku. Oznacza to naprawienie prawdziwych szkód, które miały miejsce i zostały należycie akredytowane.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. Sieci sprzedaży

Chcesz skonsultować wypadek w Hiszpanii? Napisz lub zadzwoń.