Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Czechach

,
Odszkodowanie za wypadek przy pracy w Czechach

Każdy pracodawca w Republice Czeskiej ma obowiązek posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstające na pracownikach poprzez wypadki przy pracy czy choroby zawodowe. Ubezpieczanie to nie jest zaliczane do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli uległeś wypadkowi przy pracy i doznałeś szkody zdrowiu wskutek nagłej przyczyny zewnętrznej niezależnie od twojej woli to należy ci się szereg świadczeń. Podobnie odszkodowanie należy się najbliższej rodzinie poszkodowanego jak ten poniesie śmierć wskutek zdarzenia w pracy. Poniżej znajdziesz wskazówki jakie kroki podjąć aby uzyskać odszkodowanie.

Procedura zgłoszenia wypadku przy pracy

Wypadek przy pracy należy jak najszybciej zgłosić pracodawcy lub bezpośredniemu przełożonemu.  Wg czeskiego Kodeksu pracy poszkodowany pracownik jest zobowiązany do współpracy w wyjaśnianiu przyczyn wypadku. Pracodawca (lub upoważniony pracownik) wprowadza zapisy w książkę wypadku, mowa tu o okolicznościach zdarzenia oraz wszystkich urazach, tj. od niewielkich obrażeń po ciężkie lub śmiertelne obrażenia odniesione podczas pracy. Wpis musi pojawić się do 3 dni kalendarzowych od dnia wypadku. Jeden egzemplarz rejestru wypadków musi zostać przekazany przez pracodawcę dotkniętemu pracownikowi oraz w przypadku śmiertelnego wypadku przy pracy dla członków jego rodziny. Pracodawca jest zobowiązany zgłosić wypadek w pracy i wysłać informacje do odpowiednich władz i instytucji.

Właściwa procedura tworzenia i rejestracji wypadku przy pracy, może mieć istotny wpływ na późniejsze wykazanie odpowiedzialności pracodawcy, a tym samym na wysokość odszkodowania za szkody w związku z wypadkiem przy pracy.

Rodzaje świadczeń pieniężnych z OC pracodawcy w Republice Czeskiej

  • Wyrównanie za utratę dochodów podczas niezdolności do pracy (zasiłek powypadkowy);
  • Wyrównanie za utratę dochodów po zakończeniu niezdolności do pracy (renta powypadkowa);
  • Renta powypadkowa przysługująca zarejestrowanym poszukującym pracy;
  • Wyrównanie za doznany ból (rekompensata) oraz za utrudnioną partycypację społeczną (jednorazowa wypłata – odszkodowanie);
  • Wyrównanie za celowe wydatki na leczenie;
  • Wyrównanie za stosowne koszty pochówku;
  • Wyrównanie za wydatki na utrzymanie członków rodziny zmarłego;
  • Jednorazowe odszkodowanie członków rodziny zmarłego;

Wysokość odszkodowania w Czechach

Gdy dochodzi do trwałych konsekwencji zdrowotnych i społecznych u poszkodowanego pracownika w postaci np. konieczności przekwalifikowania zawodowego czy rezygnacji z tzw. aktywności rodzinnej, politycznej, kulturalnej i sportowej istnieje możliwość dochodzenia jednorazowego odszkodowania. Jego wysokość określa się na podstawie oceny punktowej z orzeczenia lekarskiego (1 pkt to 250 CZK). W wyjątkowych sytuacjach wysokość należnego odszkodowania może zostać podwyższona przez sąd a uprawnienia poszkodowanego nie wygasają wraz z jego śmiercią, lecz są dziedziczone.

W przypadku śmierci poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy jego najbliższym przysługuje odszkodowanie. Małżonek lub partner życiowy oraz każde dziecko na utrzymaniu może dochodzić świadczenia w wysokości co najmniej 240 000 CZK. Kwota jest waloryzowana przez rząd odpowiednio do rozwoju kosztów utrzymania i poziomu płac.

Skonsultuj wypadek w Czechach i sprawdź czy masz prawo do odszkodowania.

Autor: Katarzyna Neczaj, Specjalista ds. szkód osobowych