Odszkodowanie z UFG

Odszkodowanie z UFG

Jeżeli zostałeś poszkodowany w wypadku z nieubezpieczonym lub niezidentyfikowanym pojazdem, zostałeś potrącony jako pieszy lub rowerzysta, skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoje roszczenia. Uzyskamy najwyższe odszkodowanie z UFG!

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) został powołany Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zadaniem tej instytucji jest m.in. wypłata odszkodowań za szkody wyrządzone na osobie i pojeździe w sytuacjach przewidzianych ustawą.

Odszkodowanie z UFG za obrażenia fizyczne

Jeżeli na skutek wypadku doznałeś obrażeń fizycznych, a sprawca szkody zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiada ważnego ubezpieczenia OC pojazdu możesz ubiegać się o odszkodowanie z UFG. Aby otrzymać odszkodowanie za doznany uszczerbek na zdrowiu z UFG (zadośćuczynienie po wypadku) musi jednak zostać spełnionych kilka warunków. Zgodnie z art. 98.1 1) ustawy UFG wypłaca odszkodowania “na osobie, gdy szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości”.

O odszkodowanie za doznane obrażenia można ubiegać się w przypadku gdy:

  • sprawca wypadku zbiegł z miejsca zdarzenia i nie został zidentyfikowany;
  • prowadzone było dochodzenie o identyfikację sprawcy wypadku i zostało umorzone;
  • poszkodowany doznał obrażeń fizycznych (uszczerbku na zdrowiu);
  • sprawca wypadku spowodował szkodę pojazdem zarejestrowanym na terenie państwa sygnatariusza Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, a nie posiadał ważnej polisy OC.
  • sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC.

Odszkodowanie z UFG za szkody materialne

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wypłaca również odszkodowania za roszczenia materialne. Zgodnie z ustawą (art. 98.1 2) ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych) UFG zaspokaja roszczenia na mieniu “w przypadku szkody, w której równocześnie u któregokolwiek uczestnika zdarzenia nastąpiła śmierć, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, trwający dłużej niż 14 dni, a szkoda została wyrządzona w okolicznościach uzasadniających odpowiedzialność cywilną posiadacza pojazdu mechanicznego lub kierującego pojazdem mechanicznym, a nie ustalono ich tożsamości”.

O odszkodowanie za uszkodzenie mienia (np. pojazdu) można ubiegać się w przypadku gdy:

  • sprawca wypadku nie posiadał ważnej polisy OC;
  • sprawca wypadku nie został zidentyfikowany przez policję, a poszkodowany doznał obrażeń powyżej 14 dni;
  • sprawca wypadku spowodował szkodę pojazdem zarejestrowanym na terenie państwa sygnatariusza Jednolitego Porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego, a nie posiadał ważnej polisy OC.

Procedura zgłoszenia szkody do UFG

Zgodnie z ustawą szkody wyrządzone przez niezidentyfikowanych lub nieubezpieczonych sprawców zgłasza się do UFG za pośrednictwem dowolnego zakładu ubezpieczeń (np. PZU, MTU, WARTA). Procedura likwidacji szkody trwa co najmniej 60 dni. Postępowanie likwidacyjne prowadzone jest przez zakład ubezpieczeń, do którego zgłoszone są szkody, następnie roszczenie przekazywane jest do UFG celem podjęcia decyzji i wypłacie odszkodowania.

Regres roszczeń

Jeżeli wypadek został spowodowany przez nieubezpieczonego kierowcę, wówczas UFG ma prawo wysunąć roszczenie regresowe do sprawcy szkody. Oznacza to, że sprawca szkody będzie zobowiązany pokryć koszty wypłaconego przez UFG odszkodowania.

Miałeś wypadek, którego sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia lub nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC? Skonsultuj bezpłatnie.