Odszkodowanie w Szwecji

Odszkodowanie w Szwecji

Najczęstsze wypadki w Szwecji z udziałem naszych Rodaków to wypadki komunikacyjne oraz wypadki przy pracy. Ponadto Polacy często ulegają wypadkom w centrach handlowych, potknięciom czy błędom medycznym.

Prawa do odszkodowania po wypadku w Szwecji regulowane są szwedzkim ustawodawstwem – Trafikskadelagen (wypadki drogowe w Szwecji) oraz Konsumentförsäkringslagen (prawa konsumenta). Zgodnie z szwedzkim prawem o odszkodowanie należy wystąpić najpóźniej 3 lata od momentu dowiedzenia się o szkodzie lub podmiocie odpowiedzialnym za powstanie szkody.
W odróżnieniu do prawa polskiego nie występuje tutaj możliwość dłuższego dochodzenia odszkodowań w sytuacji gdy zdarzenie wypadkowe niosło za sobą odpowiedzialność karną sprawcy (w takich przypadkach w Polsce obecnie funkcjonuje 20-letni termin przedawnienia roszczeń). Występuje natomiast możliwość wniesienia roszczeń odszkodowawczych maksymalnime rok po wydaniu wyroku skazującego na sprawcy szkody.

Wypłata odszkodowania po wypadku w Szwecji

Odszkodowanie w Szwecji po wypadku drogowym jest wypłacane przez ubezpieczyciela pojazdu sprawcy wypadku. Czas rozpatrywania sprawy odszkodowania w Szwecji jest regulowany prawem. Po wypłacie odszkodowania poszkodowanemu przysługuje prawo wniesienia odwołania, a w okresie maksymalnie 6 miesięcy od decyzji ubezpieczyciela uprawniony może wnieść sprawę na drogę sądową o wyższe odszkodowanie.

Uzyskiwanie odszkodowania w Szwecji odbywa się najczęściej drogą negocjacji z uwagi na skomplikowany charakter procedur prawnych, niejednoznaczność opinii medycznych oraz wysokie koszty postępowań sądowych.

Dokumentacja wypadku w Szwecji

Podobnie jak w wielu innych krajach europejskich, tak i w Szwecji w celu uzyskania odszkodowania niezbędne jest udowodnienie szkody oraz okoliczności wypadku/zdarzenia.

W przypadku wypadków drogowych w Szwecji konieczne będzie wezwanie policji i uzyskanie protokołu z wypadku oraz dokumentacji medycznej. Jeżeli zdarzenie nie jest jednoznaczne, pomocni mogą być również świadkowie wypadku.
Jeżeli poszkodowany doznał obrażeń fizycznych, psychicznych lub materialnych konieczne jest przedstawienie stosownej dokumentacji szkody:

  • dokumentacja z leczenia (wypisy ze szpitali, historia choroby, karty badań i skierowania lekarskie, odbyta rehabilitacja, dokumentacja z operacji);
  • dokumentacja szkód materialnych (obiektywne dokumenty stwierdzające szkodę na majątku – umowa o pracę, paski wynagrodzenia, przelewy – za okres przed wypadkiem i w trakcie przebywania na zwolnieniu chorobowym po wypadku, umowy z niewykonanych zleceń, listy intencyjne i umowy wstępne).

O jakie odszkodowanie można starać się po wypadku w Szwecji?

Podstawowym roszczeniem poszkodowanego jest zadośćuczynienie – za doznany ból fizyczny i psychiczny po wypadku, urazy fizyczne, obrażenia. Ponadto ubiegać się można o zwrot wszelkich kosztów związanych z wypadkiem i leczeniem, utracone dochody i możliwości zarobkowania (niewykonane umowy zlecenia, utracone premie i zaliczki). Jeżeli poszkodowany na skutek wypadku doznał inwalidztwa może ubiegać się o renty z tytułu niepełnosprawności.

Odszkodowanie po śmierci w wypadku w Szwecji

Jeżeli na skutek wypadku zginął współmałżonek, uprawnieni do odszkodowania są osoby pozostające do tej pory na jego utrzymaniu – współmałżonek oraz dzieci. Odszkodowanie wypłacane w takim przypadku dotyczy tak szkód materialnych jak i psychicznych.

Sprawdź czy masz prawo do odszkodowania.