Odszkodowania po wypadku w Norwegii

,
Odszkodowania po wypadku w Norwegii

Podstawy prawne odszkodowań w Norwegii

Bilansvarsloven – BAL czyli ustawa regulująca odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej za szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne. Skadeerstatningsloven – SKL czyli ustawa regulująca zasady przyznawania odszkodowania za szkody na osobie lub mieniu.

W przypadku szkody wyrządzonej przez nieubezpieczonego lub nieznanego uczestnika ruchu drogowego (który zbiegł z miejsca zdarzenia), odszkodowanie wypłacane jest przez Trafikkforsikringsforeningen – Norweski Fundusz Gwarancyjny.

Norweskie przepisy wprost wskazują jakie przesłanki należy wyczerpać aby uzyskać odszkodowanie. Mamy 3 główne warunki. Po pierwsze, musi zaistnieć zasada odpowiedzialności konkretnego podmiotu, po drugie musi powstać szkoda lub strata finansowa, a po trzecie musi istnieć związek przyczynowy między podstawą odpowiedzialności a szkodą / stratą.

Likwidacja szkody na pojeździe

Firma ubezpieczeniowa jest zobowiązana wypłacić odszkodowanie niezależnie od tego, czy poszkodowany zdecyduje się naprawić uszkodzony przedmiot, czy też nie. Jednym z najważniejszych obowiązków poszkodowanego jest minimalizowanie doznanych szkód.

Jeśli wskutek wypadku doszło do uszkodzenia pojazdu, a poszkodowany posiada pełne ubezpieczenie (w tym odpowiednik polskiego autocasco) powinien zgłosić szkodę do swojego ubezpieczyciela, który dokona wyliczenia szkód. W przypadku braku takiego ubezpieczenia, poszkodowany powinien skontaktować się z firmą ubezpieczeniową sprawcy zdarzenia i poinformować o powstałych szkodach.

W Norwegii istnieją 3 sposoby rozliczenia szkody na pojeździe: naprawa, rozliczenie gotówkowe lub wymiana.

Naprawa pojazdu w Norwegii

W tym wariancie firma ubezpieczeniowa wylicza wartość szkody i dokonuje naprawy pojazdu w wybranym przez siebie warsztacie. Głównym założeniem tej formy likwidacji szkody jest techniczne przywrócenie pojazdu do stanu przed wystąpieniem szkody. W przypadku nieopłacalności naprawy pojazdu (szkoda całkowita) firma ubezpieczeniowa ma możliwość zastosowania części zamiennych.

Rozliczenie gotówkowe szkody norweskiej

Jeśli osoba poszkodowana chce naprawić pojazd na własną rękę odszkodowanie może zostać wypłacone zgodnie z 4 zasadami:

  • kwota wypłaconego odszkodowania nie może przekroczyć wysokości kosztów naprawy pojazdu,
  • świadczenie wypłacone jest na podstawie kosztorysu firmy ubezpieczeniowej,
  • stawki za uszkodzone części zawierają podatek VAT,
  • wysokość stawki za roboczo-godziny (czas poświęcony na naprawę) stanowi 50% stawki uwzględnionej w kosztorysie.

Wymiana pojazdu po wypadku

Jeżeli firma ubezpieczeniowa stwierdzi, że naprawa uszkodzonego pojazdu jest ekonomicznie nieuzasadniona, zrekompensuje szkodę kwotą, którą potrzebowałby poszkodowany celem zakupu auta o zbliżonych parametrach, do tego który uległ uszkodzeniu (mówimy o pojeździe o podobnym stanie technicznym, przebiegu, marce, roku produkcji). Cena rynkowa pojazdu przyjęta jest na dzień powstania szkody. W przypadku szkody całkowitej likwidowanej z polisy OC sprawcy wypadku osoba poszkodowana może zadecydować czy chce zatrzymać wrak.

Utrata środka transportu

W zależności od tego czy uszkodzeniu uległ pojazd osobowy, ciężarowy czy taksówka, istnieją 2 sposoby rekompensacji szkody wynikającej z niemożności korzystania z pojazdu.

Pierwsze rozwiązanie to uzyskanie świadczenia z tytułu strat wynikających z niemożności korzystania z pojazdu. Druga opcja to wynajem pojazdu zastępczego. Wynajem pojazdu zastępczego wchodzi w grę gdy poszkodowany utracił pojazd osobowy. Aby uzyskać świadczenie przy pierwszym wariancie jak i zwrot kosztów najmu należy spełnić kilka warunków:

  • musi być ustalona odpowiedzialność firmy ubezpieczeniowej,
  • pojazd musi być wykorzystywany w celach zawodowych,
  • poszkodowany nie ma do dyspozycji innego pojazdu lub skorzystania z komunikacji miejskiej.

W przypadku szkody częściowej wynajem pojazdu zastępczego przysługuje na okres przewidywanego czasu naprawy uszkodzonego pojazdu – ustalony przez firmę ubezpieczeniową.

W przypadku szkody całkowitej firma ubezpieczeniowa pokrywa koszty najmu do 2 tygodni od chwili otrzymania przez poszkodowanego odszkodowania.

Poszkodowany może wynająć pojazd we własnym zakresie i udokumentować koszty stosowną fakturą lub zlecić firmie ubezpieczeniowej sprawcy wypadku udostępnienie odpowiedniego środka transportu. Należy pamiętać, że firma ubezpieczeniowa nie rekompensuje kosztu najmu pojazdu zastępczego w weekendy i święta.

Rekompensata wynikających z utraty pojazdu firmowego (w głównej mierze mowa tu o pojazdach ciężarowych) realizowana jest na podstawie udokumentowanych strat przedsiębiorstwa – na podstawie dokumentów księgowych. W szczególnych sytuacjach jest możliwość najmu identycznego pojazdu (ciężarowego) aby nie prowadzić do zwiększenia szkody ale jest to rozwiązanie stosowane w wyjątkowych okolicznościach.

Utrata wartości rynkowej pojazdu

W przypadku uszkodzenia pojazdu nie starszego niż 3 lata można dochodzić świadczenia z tytułu utraty wartości rynkowej pojazdu. Wówczas należy wykazać, że pojazd doznał trwałej usterki lub części zostały uszkodzone w takim stopniu, że wada może wystąpić w przyszłości a to z kolei powoduje obniżenie wartości rynkowej pojazdu.

Zniszczone rzeczy osobiste

Poszkodowany ma możliwość ubiegania się o odszkodowanie z tytułu uszkodzonych rzeczy osobistych. Kwota rekompensaty jest równa wartości zniszczonych przedmiotów w chwili powstania szkody. Obowiązkiem poszkodowane jest udokumentowanie zniszczonych rzeczy.

Skonsultuj wypadek w Norwegii i uzyskaj odszkodowanie.

Autor: Barbara Woźniak, Specjalista ds. szkód osobowych