Najczęstsze pytania po wypadku

Najczęstsze pytania po wypadku

Kiedy należy zgłosić szkodę po wypadku?

W przypadku szkody likwidowanej z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku (np. po wypadku komunikacyjnym) poszkodowany ma 3 lata na zgłoszenie roszczenia od momentu w którym dowiedział się o szkodzie lub osobie odpowiedzialnej za powstanie szkody. Po okresie 3 lat od wypadku zgłoszenie roszczeń może być nieskuteczne (o ile ubezpieczyciel lub sprawca szkody podniesie zarzut przedawnienia). Najzasadniejsze jednak jest złożenie roszczeń w maksymalnie krótkim okresie po wypadku, szczególnie w przypadku szkód majątkowych, gdzie ubezpieczyciel dopiero po zgłoszeniu szkody ocenia wartość szkód. W przypadku szkód osobowych i finansowych (obrażenia fizyczne po wypadku, koszty leczenia, utrata pracy lub zarobków) określenie szkody bezpośrednio po wypadku często nie jest możliwe. Dlatego warto wstrzymać się ze zgłoszeniem roszczeń do momentu stwierdzenia diagnozy przez lekarza specjalistę.

Czy czekać ze zgłoszeniem szkody osobowej do momentu zakończenia leczenia?

Dłuższe zwlekanie ze zgłoszeniem szkody osobowej również nie jest zasadne. W wielu przypadkach poszkodowani leczą się miesiącami, czasami latami. W konsekwencji długie leczenie, zabiegi, operacje i rehabilitacja, mogą spowodować, iż całkowity czas leczenia przekroczy 3 lata i złożone roszczenia będą nieskuteczne (przedawnienie roszczeń). Jednocześnie warto wspomnieć, iż złożenie roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczyciela w trakcie leczenia nie oznacza rezygnacji czy zrzeczenia się roszczeń ze szkód mogących wystąpić po tym terminie. Poszkodowany ma prawo rozszerzyć roszczenia w przypadku pojawienia się nowej krzywdy (zdiagnozowania kolejnych dolegliwości i obrażeń powypadkowych) czy pogorszenia sytuacji zdrotownej i finansowej na skutek znanych już obrażeń. Dzięki zgłoszeniu roszczeń po postawieniu diagnozy poszkodowany może uzyskać odszkodowanie szybciej, przeznaczając kwoty np. na leczenie i utrzymanie.

Jak długo trwa dochodzenie odszkodowania?

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłacenia odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku w ciągu 30 dni od momentu otrzymania zgłoszenia szkody. W praktyce termin jest notorycznie łamany przez ubezpieczycieli co jest powodem skarg osób poszkodowanych i pełnomocników do Rzecznika Ubezpieczonych lub Komisji Nadzoru Finansowego. Przedłużanie postępowania likwidacyjnego przez ubezpieczycieli w wielu przypadkach jest niezasadne. Prawo dopuszcza jednak możliwość opóźnienia wypłaty odszkodowania nawet do 90 dni od momentu zgłoszenia szkody. Takie przypadki mają miejsce w sytuacji, gdy szkoda została przekazana do likwidacji Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego lub ustalenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń było niemożliwe w 30-dniowym terminie (np. sprawca nie przyznaje się do winy, trwa postępowanie karne za spowodowanie wypadku). W przypadku przedłużenia postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel jest zobowiązany do pisemnego poinformowania poszkodowanego o przesunięciu terminu wypłaty odszkodowania.

Dowiedz się więcej jak walczyć o swoje prawa – napisz do nas lub zadzwoń po bezpłatną poradę