Kiedy przysługuje samochód zastępczy?

,
Kiedy przysługuje samochód zastępczy?

Przy obecnej ilości samochodów na drogach niestety kolizje i wypadki są rzeczą nieuniknioną. Uszkodzenie pojazdu wiąże się z tym, że na jakiś czas zostajemy pozbawieni naszego stałego środka lokomocji. Ubezpieczycielowi zdarza się nam proponować skorzystanie z komunikacji miejskiej lub roweru. Likwidacja szkody może trwać nawet 30 dni, więc na bardzo długi czas możemy mieć utrudnione codzienne funkcjonowanie. Pamiętajmy, że kiedy nasz pojazd został uszkodzony z winy innego kierowcy mamy prawo do skorzystania z pojazdu zastępczego.

Czy ubezpieczyciel może narzucić mi skorzystanie z innego środku transportu?

Ubezpieczyciel nie ma prawa żądać od poszkodowanego korzystania z roweru lub komunikacji miejskiej. W życiu prywatnym posiadanie samochodu jest wygodą, ale wygodą, która w obecnych czasach jest standardem. Na obecnym rynku pracy coraz częściej występuje konieczność poszukiwania pracy poza miejscem zamieszkania. Wielu osobom samochód jest codziennie potrzebny do sprawnego funkcjonowania, bez względu na to, czy jest to dojazd do pracy czy pojechanie na zakupy i po dziecko do przedszkola. Ubezpieczyciel musi nam umożliwić wynajęcie pojazdu na czas unieruchomienia naszego samochodu. Jeżeli jednak posiadamy inny samochód o podobnej klasie, a jego użytkowanie przez poszkodowanego nikomu nie utrudniałoby codziennego funkcjonowania to powinniśmy z tego skorzystać.

Przykład:
Pojazd żony stoi na pojeździe nieużytkowany, bo ma ona na tyle blisko do pracy, że chodzi na pieszo. Korzysta z niego raz w tygodniu jadąc po zakupy spożywcze to jest to samochód, który możemy potraktować jako zastępczy na czas likwidacji szkody i naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel wiedząc o takiej ewentualności może odmówić pokrycia kosztów wynajęcia samochodu zastępczego z wypożyczalni.

Na jaki czas mogę wynająć pojazd zastępczy?

Czas wynajmu pojazdu jest zależny od tego, czy wystąpiła szkoda częściowa czy całkowita na pojeździe, jak długo będzie trwała likwidacja szkody oraz naprawa pojazdu. Poniżej przedstawimy informacje na temat możliwego okresu wypożyczenia w trzech sytuacjach.

  • szkoda częściowa, pojazd jezdny – jest to przypadek w którym samochód został lekko uszkodzony np. rysy na lakierze, wgniecenia elementów. Nie powodują one unieruchomienia samochodu i nie mają wpływu na bezpieczeństwo jazdy. Możemy wynająć pojazd z ubezpieczenia OC sprawcy już od pierwszego dnia od zgłoszenia szkody ale wyłącznie na czas faktycznej naprawy w warsztacie lub czas naprawy określony w kosztorysie ubezpieczyciela.
  • szkoda częściowa, pojazd niejezdny – gdy uszkodzenia pojazdu są większe i nie pozwalają na bezpieczne poruszanie się po drogach np. stłuczona przednia szyba, stłuczona lampa. W takim wypadku możemy wynająć pojazd od dnia zgłoszenia szkody do dnia wypłaty odszkodowania powiększony o czas potrzebny do naprawy pojazdu.
  • szkoda całkowita, pojazd niejezdny – samochód zastępczy z OC możemy wynająć od dnia zgłoszenia szkody do momentu wypłaty odszkodowania lub zakupu innego samochodu.

Pamiętajmy o tym, żeby wszystko dokładnie dokumentować naprawę i zakup pojazdu oraz żeby nie nadużywać terminu wynajmu pojazdu, bo ubezpieczyciel może nie chcieć zwrócić pełnych kosztów. Odszkodowanie dostajemy tylko za normalne następstwa zdarzenia.

Przykład:
Po uzyskaniu odszkodowania zlecamy naprawę. Technologiczny czas naprawy naszego uszkodzonego pojazdu wynosi 3 dni roboczych. Możemy korzystać z pojazdu zastępczego przez te 3 dni plus 2 dni organizacyjne (jeden przed naprawą, np. na zakup części a drugi po naprawie na zdanie pojazdu), czyli łącznie 5 dni. Może się zdarzyć tak, że po uzyskaniu odszkodowania wybrany przez nas warsztat zajmuje się innym zleceniem i musimy 4 dni czekać na rozpoczęcie naprawy. Często zdarza się też, że mechanik samochodowy zamawia części, ale po ich otrzymaniu okazuje się że są nieodpowiednie, albo na magazynach są braki i trzeba 3 dni czekać na daną część. W takich wypadkach ubezpieczyciel pokryje koszt wynajmu pojazdu tylko za 5 dni użytkowania. Dni przestoju niespowodowane bezpośrednio z winy sprawcy mogą nie zostać pokryte.

Jakie przepisy regulują sprawy dotyczące roszczenia za pojazd zastępczy z OC sprawcy?

Działania związane z odszkodowaniami za poniesione szkody są regulowane przez kodeks cywilny. Niektóre regulacje wprowadziła także Komisja Nadzoru Finansowego. Pomocne są także orzeczenia Sądu Najwyższego w sprawach dotyczących roszczenia za straty majątkowe związane z pojazdem zastępczym.

Do rozstrzygnięcia sporów odszkodowawczych koniecznym jest zastosowanie się do reguł kodeksu cywilnego. Nakazują one przestrzegania zasady pełnego odszkodowania w granicach związku przyczynowo skutkowego. Funkcją odszkodowania jest kompensacja, więc odszkodowanie powinno przywrócić stan majątkowy poszkodowanego sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę. Odszkodowanie nie może jednak przewyższać faktycznie poniesionej szkody, więc osoba poszkodowana nie powinna się wzbogacić poprzez wypłatę należności.

Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach potwierdził prawo poszkodowanego do skorzystania z możliwości wynajmu pojazdu zastępczego bez względu na to, czy uszkodzony pojazd był wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej czy tylko prywatnie. Refundacja poniesionych kosztów związanych z wynajmem pojazdu powinna być oczywiście rozpatrywana indywidualnie, ale z orzeczeń Sądu Najwyższego można wyciągnąć następujące wnioski:
– utrata możliwości korzystania z danego przedmiotu wskutek jej uszkodzenia jest szkodą majątkową,
– między uszkodzeniem samochodu a koniecznością wynajęcia pojazdu zastępczego występuje realny związek przyczynowo skutkowy, co jest podstawą do uzyskania odszkodowania.

Autor: Izabela Kicińska, Specjalista ds. szkód na pojazdach

Skonsultuj kosztorys naprawy pojazdu – bezpłatnie.