Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

,
Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

W zależności od rodzaju ubezpieczenia terminy likwidacji szkody regulują odmienne akty prawne.

W przypadku ubezpieczenia OC termin wypłaty odszkodowania oraz całą procedurę likwidacji szkody reguluje Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych z późniejszymi zmianami (Dz.U.2018.0.473).

W przypadku ubezpieczeń dobrowolnych (np. autocasco, czy też OC w życiu prywatnym, NW, NNW, na życie) termin zakończenia likwidacji szkody regulują przepisy kodeksu cywilnego.

Kiedy termin wypłaty odszkodowania z OC?

Ustawowo ubezpieczyciel sprawcy wypadku np. komunikacyjnego, przy pracy itd., powinien wypłacić odszkodowanie w ciągu 30 dni od daty złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie (lub jego pełnomocnika).

Ubezpieczyciel nie wydał decyzji w terminie. Co teraz?

Jeżeli wydanie decyzji odszkodowawczej jest niemożliwe w ustawowym terminie, zakład ubezpieczeń powinien zawiadomić na piśmie poszkodowanego o przyczynach niemożności zaspokojenia jego roszczeń (w całości czy też w części). Odszkodowanie wypłacane jest wówczas w terminie 14 dni od dnia, w którym wyjaśniono okoliczności zdarzenia. Najczęściej odbywa się to do 90 dni od dnia zgłoszenia szkody. Wyjątkiem jest sytuacja gdy odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania zależy od toczącego się postępowania karnego czy cywilnego. W ślad za decyzją z przyjęciem odpowiedzialności, powinien iść przelew lub przekaz ze strony ubezpieczyciela na konto lub adres poszkodowanego (uprawnionego).

Odwołanie (reklamacja) a termin wypłaty odszkodowania?

Jeżeli poszkodowany uważa, że ubezpieczyciel zaniżył wartość wypłaconego odszkodowania, wówczas składa reklamację czyli odwołanie. Zakład ubezpieczeniowy musi odpowiedzieć na reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania lub 60 dni w tak zwanych sprawach trudnych. O swojej decyzji ubezpieczyciel informuje pisemnie poszkodowanego. W przypadku decyzji wypłatowej środki powinny być od razu przekazane na konto roszczącego.

Ile trwa likwidacja szkody z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego? Ile czeka się na odszkodowanie z UFG?

Jeżeli sprawca wypadku komunikacyjnego nie miał wykupionej polisy OC wówczas poszkodowany może zgłosić się do UGF z wnioskiem o wypłatę roszczeń.

UFG wypłaca odszkodowania za szkody:

  • na osobie (zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, rehabilitacji itp.),
  • materialne (np. uszkodzenie pojazdu lub innego mienia) o ile doszło do rozstroju zdrowia ma dłużej niż 14 dni.

Teoretycznie likwidacja szkody i wypłata odszkodowania odbywa się w ciągu 30 dni od momentu zarejestrowania szkody w UFG. Jednakże praktycznie na środki poszkodowany może liczyć min. 60 dni od samego faktu zgłoszenia szkody. Roszczenia składa się do UFG za pośrednictwem najczęściej PZU lub Warty, towarzystwa te przygotowują szkodę dla Funduszu m. in. poprzez skompletowanie dokumentacji. Gdy sprawa jest kompleta (maksymalnie do 30 dni od wpływu wezwania do zapłaty) akta zostają przekazane do UFG. Dopiero od tego momentu UFG liczy 30 dni na wydanie decyzji. Niestety czasem likwidacja szkody wydłuża się o czym poszkodowany powinien być informowany na bieżąco.

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania z ubezpieczenia dobrowolnego?

Kodeksu cywilny jasno określa, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych, ubezpieczyciel ma 30-dniowy termin likwidacji a co za tym idzie w tym terminie powinna mieć miejsce wypłata w przypadku np. NNW zgodnie z OWU i tabelą uszczerbku. Przepisy dopuszczają również przyjęcie w umowie innego terminu, pod warunkiem jednak, iż będzie to termin korzystniejszy dla ubezpieczonego.

Autor: Katarzyna Neczaj, Dyrektor ds. sieci sprzedaży

Jeżeli chcesz bezpłatnie skonsultować sprawę – napisz do nas.