Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy - protokół powypadkowy BHP

PROTOKÓŁ USTALENIA OKOLICZNOŚCI I PRZYCZYN WYPADKU PRZY PRACY POTOCZNIE NAZYWANY PROTOKOŁEM POWYPADKOWYM LUB PROTOKOŁEM BHP

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Pojęcie to zostało zdefiniowane w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Po zdarzeniu wypadkowym pracodawca jest zobowiązany do powołania zespołu powypadkowego, który ma za zadanie ustalenie okoliczności i przyczyn oraz dokonania kwalifikacji prawnej zdarzenia. Czyli przygotowuje Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (zwany nazywany protokołem BHP oraz protokołem powypadkowym). Poprawnie przygotowany protokół pozwala na uzyskanie jednorazowego odszkodowanie ZUS oraz odszkodowanie z ubezpieczenia OC pracodawcy.

Pobierz wzór protokołu

Przykład wypełnienia dokumentu z omówieniem

Obowiązki pracodawcy po wypadku przy pracy pracownika

 • Udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy;
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku;
 • Zawiadomienie o wypadku właściwego okręgowego inspektora pracy i innych organów;
 • Powołanie zespołu powypadkowego;
 • Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku;
 • Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego;
 • Doręczenie protokołu powypadkowego poszkodowanemu;
 • Doręczenie protokołu powypadkowego właściwemu inspektorowi pracy;
 • Zarejestrowanie wypadku;
 • Sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS;
 • Określenie środków i wniosków profilaktycznych.

Wzory dokumentów związanych w wypadkiem przy pracy

Aktualne wzory dokumentów określone przez rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy najlepiej szukać w oddziel Państwowej Inspekcji Pracy lub na stronie internetowej PIP (https://www.pip.gov.pl/pl/bhp/wypadek-przy-pracy/9067,wzory-dokumentow.html).

Jak wygląda prawidłowy protokół bhp?

 1. Pierwsza strona: informacje na temat przedsiębiorcy, poszkodowanego, imiona i nazwiska członków zespołu powypadkowego oraz osoby zgłaszającej wypadek, plus przebiegu zdarzenia;
 2. Druga strona: opis przyczyn zdarzenia, z uwzględnieniem ewentualnych zaniedbań ze strony pracodawcy lub pracownika, w tym miejscu uwzględnia się również urazy jakich doznał poszkodowany (na podstawie dokumentacji medycznej);
 3. Trzecia strona: potwierdzenie lub nie wypadku przy pracy.

Sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego

Powołany zespół sporządza protokół powypadkowy w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje niezwłocznie do zatwierdzenia pracodawcy. Sporządzenie protokołu w terminie późniejszym wymaga podania powodu takiej sytuacji w protokole. Dokument ten przygotowuje się w „niezbędnej liczbie egzemplarzy”, najczęściej są to 2 jeden dla poszkodowanego drugi dla pracodawcy. Poszkodowanego zawsze jest zapoznawany z treścią protokołu przed zatwierdzeniem go przez pracodawcę. Pracownik otrzymuje również pouczenia o prawie wniesienia „uwag i zastrzeżeń”.

Jeżeli w wypadku przy pracy ginie pracownik, to uprawniony członek jego rodziny lub organizacja związkowa, może wystąpić do właściwego sądu rejonowego z powództwem o ustalenie czy sprostowanie protokołu (podstawa: art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego).

Protokół powypadkowy wraz z załączonymi do niego dokumentami pracodawca musi przechowywać przez 10 lat.

Świadczenia z polisy OC pracodawcy oraz wypłata zasiłku chorobowego i jednorazowe odszkodowanie z ZUS

Prawidłowo sporządzony protokół powypadkowy pozwala poszkodowanemu na dochodzenie dodatkowych świadczeń takich jak odszkodowania z polisy OC pracodawcy oraz wypłata zasiłku chorobowego (100%) i jednorazowe odszkodowanie z ZUS.

Zgodnie z ustawą ubezpieczonemu pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy i doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie. Decyzja o przyznaniu lub odmowie i wysokości jednorazowego odszkodowania zapada w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych a decyzję wydaje się w terminie 14 dni od otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej. Wysokość jednorazowego odszkodowania z ZUS to 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent uszczerbku na zdrowiu przewyższający procent, według którego ustalone było to odszkodowanie. Wniosek o jednorazowe odszkodowanie w przypadku śmierci poszkodowanego może złożyć również najbliższy członek rodziny. Kwoty świadczeń są ogólnie dostępne na stronie ZUS (http://www.zus.pl/jednorazowe-odszkodowanie-z-tytulu-wypadku-przy-pracy-lub-choroby-zawodowej).

Po zakończeniu postępowania z ZUS poszkodowany pracownik lub uprawniony członek rodziny może wystąpić o odszkodowanie z polisy OC pracodawcy, o ile powołany zespół w protokole powypadkowym zamieści wnioski wskazujące o wpływie pracodawcy na zdarzenie czyli jego winie. W przypadku tego świadczenia można mówić o następujących roszczeniach: