Odwołanie do ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA? 

Gdy poszkodowany w wypadku przy pracy nie zgadza się z decyzją ZUS w sprawie jednorazowego  odszkodowania to przysługuje mu prawo do złożenia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pobierz wzór odwołania do ZUS

Przedawnienie czyli ile czasu ubezpieczony ma na złożenie odwołania

Odwołać się od decyzji ZUS może się każdy, niezależnie od tego, czy powodem będzie nieprzyznania świadczenia, czy też jego wysokość. Na odwołanie jest miesiąc od dnia jego doręczenia, chyba że ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie – wówczas odwołanie możemy wnieść w dowolnym terminie.

Gdzie i jak złożyć odwołanie w ZUS w sprawie odszkodowania

Odwołanie składa się do sądu powszechnego (sądu ubezpieczeń społecznych), gdzie sprawa toczy się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (kcp) jako postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie traktowane jest jako pozew, poszkodowany który się odwołuje będzie powodem, a ZUS – pozwanym. Pismo wg kpc musi spełniać wymogi formalne tj.:  oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis.

Co powinno zawierać dobrze przygotowane odwołanie do ZUS?

  • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się (lub pełnomocnika);
  • zaskarżoną decyzję (z datą i numerem nadanym przez ZUS);
  • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;
  • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu;
  • określenie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części;
  • wskazanie i uzasadnienie zarzutów;
  • podpis ubezpieczonego (lub pełnomocnika);
  • wykaz załączników.

Jak wygląda procedura po złożeniu odwołania w ZUS

ZUS ma 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy od momentu złożenia odwołania. Dokonuje wówczas zmiany lub uchylenia swojej decyzji. Gdy decyzja po odwołaniu satysfakcjonuje  poszkodowanego, wówczas ZUS ma obowiązek  oficjalnie wydać decyzję i uchylić jednocześnie poprzednią.

Gdy ZUS nie wydaje nowej decyzji w formie oczekiwanej przez poszkodowanego, to sprawa musi zostać przekazana do sądu w ustawowym terminie. Ma to miejsce 30 dni od otrzymania przez ZUS odwołania. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku, w którym oddala się odwołanie, albo uwzględnia je i zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub części. Jeżeli wyrok nadal nie jest zadowala ubezpieczonego ma on prawo do apelacji do sądu II instancji.

Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny już w momencie jego ogłoszenia. Jednakże istnieje  tzw. środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę wnosi się w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyroku sądu apelacyjnego wraz z uzasadnieniem. Etap Sądu najwyższego wymaga posiadania przez ubezpieczonego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego, który w jego imieniu składa skargę.