Odwołanie do ZUS w sprawie jednorazowego odszkodowania

JAK NAPISAĆ ODWOŁANIE OD DECYZJI ZUS W SPRAWIE JEDNORAZOWEGO ODSZKODOWANIA? 

Gdy poszkodowany w wypadku przy pracy nie zgadza się z decyzją ZUS w sprawie jednorazowego  odszkodowania to przysługuje mu prawo do złożenia odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pobierz wzór odwołania do ZUS

Przedawnienie czyli ile czasu ubezpieczony ma na złożenie odwołania

Odwołać się od decyzji ZUS może się każdy, niezależnie od tego, czy powodem będzie nieprzyznania świadczenia, czy też jego wysokość. Na odwołanie jest miesiąc od dnia jego doręczenia, chyba że ZUS nie wydał decyzji w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku o świadczenie – wówczas odwołanie możemy wnieść w dowolnym terminie.

Gdzie i jak złożyć odwołanie w ZUS w sprawie odszkodowania

Odwołanie składa się do sądu powszechnego (sądu ubezpieczeń społecznych), gdzie sprawa toczy się według przepisów kodeksu postępowania cywilnego (kcp) jako postępowanie z zakresu ubezpieczeń społecznych. Odwołanie traktowane jest jako pozew, poszkodowany który się odwołuje będzie powodem, a ZUS – pozwanym. Pismo wg kpc musi spełniać wymogi formalne tj.:  oznaczenie zaskarżonej decyzji lub orzeczenia, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz wniosków i ich uzasadnienie oraz podpis.

Co powinno zawierać dobrze przygotowane odwołanie do ZUS?

 • imię i nazwisko oraz oznaczenie miejsca zamieszkania osoby odwołującej się (lub pełnomocnika);
 • zaskarżoną decyzję (z datą i numerem nadanym przez ZUS);
 • oznaczenie sądu, do którego jest kierowane;
 • oznaczenie rodzaju pisma i przedmiotu sporu;
 • określenie, czy skarżymy decyzję w całości czy w części;
 • wskazanie i uzasadnienie zarzutów;
 • podpis ubezpieczonego (lub pełnomocnika);
 • wykaz załączników.

Jak wygląda procedura po złożeniu odwołania w ZUS

ZUS ma 30 dni na ponowne rozpatrzenie sprawy od momentu złożenia odwołania. Dokonuje wówczas zmiany lub uchylenia swojej decyzji. Gdy decyzja po odwołaniu satysfakcjonuje  poszkodowanego, wówczas ZUS ma obowiązek  oficjalnie wydać decyzję i uchylić jednocześnie poprzednią.

Gdy ZUS nie wydaje nowej decyzji w formie oczekiwanej przez poszkodowanego, to sprawa musi zostać przekazana do sądu w ustawowym terminie. Ma to miejsce 30 dni od otrzymania przez ZUS odwołania. Postępowanie sądowe kończy się wydaniem wyroku, w którym oddala się odwołanie, albo uwzględnia je i zmienić zaskarżoną decyzję w całości lub części. Jeżeli wyrok nadal nie jest zadowala ubezpieczonego ma on prawo do apelacji do sądu II instancji.

Wyrok sądu apelacyjnego jest prawomocny już w momencie jego ogłoszenia. Jednakże istnieje  tzw. środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Skargę wnosi się w ciągu 2 miesięcy od otrzymania wyroku sądu apelacyjnego wraz z uzasadnieniem. Etap Sądu najwyższego wymaga posiadania przez ubezpieczonego pełnomocnika w postaci adwokata lub radcy prawnego, który w jego imieniu składa skargę.

  Zostaw wiadomość, oddzwonimy.

  Twoje dane są u nas bezpieczne.

  FAQ

  Jak wysokie są koszty pomocy prawnej?

  Dzięki możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy prawnej dla zarabiających miesięcznie mniej niż 26 666 NOK (osoba samotna) lub 40 833 NOK (współmałżonkowie lub mieszkający razem) poszkodowany nie ponosi kosztów obsługi prawnej. W przypadku przewyższenia progu dochodowego koszty prawne są ustalane indywidualnie do sprawy. Koszt postępowania sądowego może być znaczny, więc korzystniej zakończyć postępowanie polubownie.

  Co można zyskać korzystając z pomocy adwokata na miejscu?

  Korzystając z pomocy adwokata lub pełnomocnika w Norwegii przy dochodzeniu odszkodowania można uzyskać bezpłatną analizę prawną sprawy, zgłoszenie wszelkiego rodzaju świadczeń oraz zwrot kosztów pomocy prawnej, co daje 100% odszkodowania. Równocześnie adwokat doradzi, jakie dokumenty są konieczne, aby uzyskać zwrot wszystkich kosztów i adekwatną kwotę zadośćuczynienia. Adwokat pomoże także w kontakcie z NAV, odwoła się od ich decyzji lub pozyska niezbędną dokumentację. Równocześnie przeprowadzi także postępowanie reklamacyjne przed ubezpieczycielem, wynegocjuje korzystną ugodę lub skieruje sprawę do sądu, jeśli zaistnieje taka konieczność. To kompleksowa pomoc w dochodzeniu odszkodowania za wypadek w Norwegii.

  Czy można kontynuować leczenie powypadkowe w Polsce?

  W przypadku szkód komunikacyjnych nie ma znaczenia czy leczenie powypadkowe odbywa się w Norwegii, czy w Polsce. Ważne, aby pierwsza konsultacja medyczna nastąpiła w ciągu 72h od wypadku (lub najszybciej jak to możliwe). Wypadki przy pracy wymagają jednak uzyskania zgody NAV na wyjazd z kraju i kontynuację leczenia w Polsce. Bez takiej zgody może nastąpić wstrzymanie wypłaty świadczenia chorobowego po wypadku.

  Nasze porady ubezpieczeniowe

  Dowiedz się jak dochodzić odszkodowań po wypadku z naszych materiałów wideo.

  Campter Odszkodowania

  Dochodzenie odszkodowań po wypadkach za granicą. Wypadki i odszkodowania w Holandii. Skonsultuj bezpłatnie swój wypadek.

  NASI PARTNERZY
  ZOBACZ NAS NA:
  KONTAKT

  © 2024 Campter Odszkodowania. Wszelkie prawa zastrzeżone.

   Twoje dane są u nas bezpieczne.

    Twoje dane są u nas bezpieczne.