Karta wypadku przy pracy powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego

Podstawą prawną sporządzenia karty wypadku jest Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.12.2002 r., w sprawie trybu uznawania zdarzenia powstałego w okresie ubezpieczenia wypadkowego za wypadek przy pracy, kwalifikacji prawnej zdarzenia, wzoru karty wypadku i terminu jej sporządzenia.

KTO SPORZĄDZA KARTĘ WYPADKU?

Karta wypadku to dokument sporządzany przez płatnika składek (zleceniodawca), w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku w trakcie wykonywania pracy. Poprzez zleceniodawcę rozumie się tutaj podmiot, na rzecz którego poszkodowany świadczył usługę pracy. Np. pracodawca w stosunku do osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub umowy o świadczenie usług.

Pobierz wzór karty wypadku

Przykład wypełnienia dokumentu z omówieniem

Jak wypełnić kartę wypadku oraz skąd ją otrzymać?

Pobierz wzór karty wypadku.

Pobierz przykład wypełnienia karty wypadku wraz z omówieniem.

Wypełnienie karty wypadku nie jest trudne jednakże wymaga uwagi i staranności. Karta podzielona jest na sekcje:

  • Dane identyfikacyjne płatnika (m. in. NIP, REGON, PESEL);
  • Dane poszkodowanego (m. in. imię nazwisko, data i miejsce urodzenia, tytuł ubezpieczania);
  • Informacje o wypadku (m. in. data i godzina wypadku, opis wypadku, informacja o długości zwolnienia lekarskiego, świadkowie);
  • Pozostałe informacje (m. in. informacja kiedy i gdzie sporządzono kartę wypadku, załączniki).

Gdzie udać się z wypełnioną kartą wypadku?

Dobrze wypełniona karta wypadku jest niezbędna do uzyskania w pierwszej kolejności świadczenia chorobowego (100%) oraz jednorazowego odszkodowania z ZUS po zakończeniu leczenia. Innym świadczeniem jest zasiłek wyrównawczy, renta z uwagi na niezdolność do kontynuowania pracy lub dodatek pielęgnacyjny. Podsumowując jeżeli pracownik lub przedsiębiorca, uległ wypadkowi przy pracy, to co do zasady jest uprawniony do świadczeń z ubezpieczenia społecznego (przewidzianym w ustawie o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy).

Karta wypadku a zadośćuczynienie od pracodawcy

Jeżeli wypadek miał miejsce z winy pracodawcy wówczas poszkodowany pracownik może dochodzić odszkodowania na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Z OC pracodawcy można dochodzić roszczeń dopiero po rozpoznaniu prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego i tylko o tyle, o ile doznał on w wyniku wypadku przy pracy szkody, która nie została w całości wyrównana świadczeniami wypadkowymi z ZUS. Jednym z niezbędnych dokumentów do udowodnienia winy pracodawcy jest właśnie karta wypadku, która zawiera opis okoliczności i powodów zdarzenia.